50 voorstellen waar de CD&V tegen is

01 Oktober 2012

Groen Aalter lijstte 50 voorstellen op die door onze mandatarissen de voorbije legislatuur op de gemeenteraad werden gebracht. De CD&V stemde tegen al deze voorstellen. Vindt u dit ook stuk voor stuk slechte voorstellen? Dan verdient de CD&V uw stem!  In chronologische volgorde:

 1. Groen stelt voor om het gemeentelijke wagenpark in te zetten in een autodeelproject zodat ook de inwoners van Aalter gebruik kunnen maken van deze wagens. CD&V stemt tegen.
 2. Groen stelt voor om een lokaal Kyotoprotocol af te sluiten. Dit houdt ondermeer in dat er moet ingezet worden op wind- en zonne-energie, dat er een samenaankoop voor groene energie moet komen en dat de fiets en het openbaar vervoer gestimuleerd moeten worden. CD&V stemt tegen.
 3. Groen stelt voor om de mogelijkheden tot kinderopvang tijdens de grote vakantie uit te breiden. CD&V stemt tegen.
 4. Groen stelt voor om de procedure voor aankondigen in TotAalter, op de infoborden en op de gemeentelijke website te vereenvoudigen. CD&V stemt tegen.
 5. Groen stelt voor om de kwaliteit van de speelvoorzieningen aan het Sportcafé te verhogen. CD&V stemt tegen.
 6. Groen stelt voor om de omleidingen naar aanleiding van de werken aan de Steenweg op Deinze veiliger te maken. CD&V stemt tegen.
 7. Groen stelt voor om de agenda en het verslag van de gemeenteraad online te publiceren. CD&V stemt tegen.
 8. Groen stelt tien concrete initiatieven voor het kasteeldomein van Poeke voor. Het gaat hier o.a. om het uitwerken van een toekomstvisie, het uitbreiden van de parkeermogelijkheden en de fietsstallingen en het terug in gebruik nemen van de ommuurde moestuin. CD&V stemt tegen.
 9. Groen stelt voor om de verkeersveiligheid in de Weibroekdreef te verbeteren door voetpaden aan te leggen. CD&V stemt tegen.
 10. Groen stelt voor om verenigingen gratis gebruik te laten maken van het auditorium in het gemeentehuis. CD&V stemt tegen.
 11. Groen stelt voor om de gebouwen van de muziekacademie te renoveren en om overleg op te starten met het Emmaüsinstituut en De Beuk, zodat leslokalen optimaal benut kunnen worden. CD&V stemt tegen.
 12. Groen stelt voor om over te schakelen op 100% groene energie voor alle gemeentelijke infrastructuur. CD&V stemt tegen.
 13. Groen stelt voor om de site naast het gemeentehuis in de toekomst in te richten als kindvriendlijke speelruimte. CD&V stemt tegen.
 14. Groen stelt voor om de Veerpont op te waarderen. CD&V stemt tegen.
 15. Groen stelt voor om picknickbanken te plaatsen langs recreatieve fiets- en wandelroutes. CD&V stemt tegen.
 16. Groen stelt voor om een wandellus uit te stippelen aan de Kraenepoel door de Markettebossen. CD&V stemt tegen.
 17. Groen stelt voor om een fietstunnel onder de E40 aan te leggen ter hoogte van de Papenwal / Biesemgoedstraat. CD&V stemt tegen.
 18. Groen stelt voor om geluidsschermen te plaatsen langs de E40 en de N44. CD&V stemt tegen.
 19. Groen stelt voor om de woning in de Urselweg 2 in te richten als locatie voor de buitenschoolse kinderopvang voor Aalter-Brug. CD&V stemt tegen.
 20. Groen stelt voor om de verkeersveiligheid te verhogen aan het rondpunt ter hoogte van de Brouwerijstraat. CD&V stemt tegen.
 21. Groen stelt voor om te participeren in de groepscertificering FSC voor het kasteeldomein in Poeke. CD&V stemt tegen.
 22. Groen stelt voor om de verkeersveiligheid in de Kestelstraat te verhogen. CD&V stemt tegen.
 23. Groen stelt voor om een inhaalbeweging te maken voor het herstel van de Aalterse wegen. CD&V stemt tegen.
 24. Groen stelt voor om de verslagen en adviezen van de adviesraden automatisch te bezorgen aan de gemeenteraadsleden. CD&V stemt tegen.
 25. Groen stelt voor om het zwembad ook op zondagnamiddag te openen. CD&V stemt tegen.
 26. Groen stelt voor om onderwijsinstellingen gratis gebruik te laten maken van het auditorium in het gemeentehuis. CD&V stemt tegen.
 27. Groen stelt voor om een werkgroep mobiliteit op te richten om de herziening van het mobiliteitsplan te sturen. CD&V stemt tegen.
 28. Groen stelt voor om onverwijld te starten met de voorbereidingen voor de selectie van een nieuwe directeur of directrice voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans. CD&V stemt tegen.
 29. Groen stelt voor om extra capaciteit te voorzien in de BKO van Sint-Maria-Aalter. CD&V stemt tegen.
 30. Groen stelt voor om een onderzoek op te starten naar de concentraties fijn stof in Aalter. CD&V stemt tegen.
 31. Groen stelt voor om extra parkeerplaats te voorzien aan het kasteeldomein van Poeke. CD&V stemt tegen.
 32. Groen stelt voor om de functie van participatieambtenaar in te voeren in Aalter. CD&V stemt tegen.
 33. Groen stelt voor om een nieuwe locatie in te richten voor BKO De Froezel in Aalter-Brug. CD&V stemt tegen.
 34. Groen stelt voor om het kruispunt Kruisstraat-Brouwerijstraat veiliger in te richten. CD&V stemt tegen.
 35. Groen stelt voor om een visie op te stellen m.b.t. het RUP Stationsstraat. De CD&V stemt tegen.
 36. Groen stelt voor om een lokaal klimaatplan uit te werken. CD&V stemt tegen.
 37. Groen stelt voor om de procedure voor gladheidsbestrijding te herzien. De CD&V stemt tegen.
 38. Groen stelt voor om voldoende diefstalveilige en comfortabele fietsstallingen te voorzien in Aalter. CD&V stemt tegen.
 39. Groen stelt voor om in te stappen in het proefproject met meetfietsen van de Vlaamse Overheid. CD&V stemt tegen.
 40. Groen stelt voor om structurele maatregelen te nemen voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans, zodat een antwoord kan gegeven worden op de opmerkingen van de inspectie. CD&V stemt tegen.
 41. Groen stelt voor om aanpassingen te doen aan het ontwerp van de wegenis- en rioleringswerken Steenweg op Deinze ? fase 2. CD&V stemt tegen.
 42. Groen stelt voor om het gemeentelijk elektrisch wagenpark ook beschikbaar te stellen van de inwoners van Aalter. CD&V stemt tegen.
 43. Groen stelt voor om de verkeerssituatie in Aalter-Centrum te herbekijken in functie van de toekomstige herinrichting van de verkeerswisselaar aan de E40 ? N44. CD&V stemt tegen.
 44. Groen stelt voor om een deontologische code op te stellen voor gemeenteraadsleden en gemeentepersoneel. CD&V stemt tegen.
 45. Groen stelt voor om van het station van Aalter een Groene Halte te maken, een startpunt voor fietsers en wandelaars. CD&V stemt tegen.
 46. Groen stelt voor om de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel te herzien, opdat de vereiste van een rijbewijs B niet onnodig opgelegd zou worden. CD&V stemt tegen.
 47. Groen stelt voor om extra fietsenstallingen en parkeerplaatsen te voorzien aan het station van Aalter. CD&V stemt tegen.
 48. Groen stelt voor om een moestuincomplex te maken van de ommuurde tuin in het kasteeldomein in Poeke. CD&V stemt tegen.
 49. Groen stelt voor om de inspraakmogelijkheden bij het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning optimaal in te vullen. CD&V stemt tegen.
 50. Groen stelt voor om de verkeersveiligheid in de doortocht door Lotenhulle te verhogen. CD&V stemt tegen.