Bewoners Weibroekdreef klagen te snel en onveilig verkeer aan

11 Mei 2014

Bewoners Weibroekdreef klagen te snel en onveilig verkeer aan

De bewoners van de Weibroekdreef van het gedeelte vanaf de spoorwegbrug richting Bellem, klagen de verkeerssituatie in hun straat aan. Uit een bevraging die de partij Groen organiseerde bleek dat zowat alle inwoners bevestigen dat de snelheid er vaak veel hoger is dan de maximale toegelaten snelheid van 50 km/u. Groen kaart het probleem aan op de volgende gemeenteraad.  De beweringen van de bewoners komen niet uit de lucht gevallen. Al uit de snelheidsmetingen van de Politiezone Aalter-Knesselare in 2011 bleek dat het aantal overtreders bij snelheidscontroles in de Weibroekdreef dubbel zo hoog is als bij een gemiddelde controleactie ? voor de Weibroekdreef waren er dat 116 op 1452 overtredingen (8% tov gemiddeld 4%).  In de "Ik flits mee" actie van enkele weken terug werd de Weibroekdreef 8 keer aangewezen als plaats voor een snelheidscontrole.

De verkeerssituatie in de straat wordt als zeer verkeersonveilig beschouwd door die hoge snelheid. Meerdere bewoners drukken hun verwondering uit dat zich tot nog toe geen ernstig ongeval voordeed in de Weibroekdreef. Vooral de zwakke weggebruiker zit in een heel onveilige situatie; het begint al aan de spoorwegbrug, waar in de afzink de weg aanzienlijk versmalt en tegelijk de fietssuggestiestrook ophoudt, waardoor de fietser eigenlijk geen plaats meer heeft op de rijbaan.  Wandelen in de Weibroekdreef is allesbehalve veilig.

Het toegenomen verkeer, en dan vooral het zwaar verkeer, wordt in deze woonstraat als bijzonder storend ervaren. Met de geplande herinrichting van de Bellemstraat en de verschuiving van de voorkeursverbinding van de Bellemstraat naar de Weibroekdreef, vreest men dat het verkeer alleen maar verder zal toenemen.

 

Mobiliteitsplan

In het mobilteitsplan kiest de gemeente Aalter inderdaad voor de Weibroekdreef als hoofdverbinding naar Bellem voor autoverkeer. Deze weg blijft een lokale weg niveau II. De Bellemstraat wordt een lokale weg niveau III en zal heringericht worden zodat fietsers veilig naar Bellem kunnen. Er zijn beperkte inrichtingsmaatregelen aan de Weibroekdreef voorzien ter hoogte van het kruispunt Molenstraat-Weibroekdreef en ter hoogte van het kruispunt Baarzelestraat-Weibroekdreef. Door deze keuze zal de Weibroekdreef uiteraard drukker worden, maar deze weg is hier niet op ingericht. Zonder aanpassingen aan de Weibroekdreef wordt de toestand volgens Groen onhoudbaar.

 

Groen stelt daarom voor om:

  1. Op korte termijn de nodige maatregelen te nemen om de snelheid in de Weibroekdreef (gedeelte vanaf de spoorwegbrug richting Bellem) te doen verminderen, door o.m. het plaatsen van verkeersborden (voorrang van rechts) en een verplaatsbaar bord met snelheidsaanduiding, en door volgehouden geregelde snelheidscontroles, ook in het weekend.
  2. Op korte termijn maatregelen te nemen om het zwaar verkeer dat momenteel door  de Weibroekdreef rijdt, maximaal af te leiden richting Industriepark en Knokkeweg. 
  3. De situatie in de Weibroekdreef te evalueren en te onderzoeken, en de nodige maatregelen uit te werken om  voor de zwakke weggebruiker (fietser en voetganger) een verkeersveilige situatie te bekomen door bijvoorbeeld asverschuivingen en een gescheiden fietspad aan te leggen.
  4. De effecten van de herinrichting van de Bellemstraat op de verkeersstromen in de Weibroekdreef te onderzoeken en de herinrichting van de Bellemstraat en de Weibroekdreef in één plan uit te werken. Daarbij dient eerst de Weibroekdreef te worden aangepakt en pas daarna de Bellemstraat heringericht te worden.  

 

Meer info: Patrick Bleyenberg - [email protected] - 0474 48 55 71