Geen fietsverbinding over het kanaal

16 Maart 2020

Geen fietsverbinding over het kanaal

Op de gemeenteraad stelden we voor om echt werk te maken van een fietsverbinding over het kanaal. Onze voorstellen:

  • overleg met Vlaamse Waterweg opstarten om de fietsverbinding uiterlijk tegen eind 2024 te realiseren
  • een aangenaam fietspad langs het kanaal als vervanging van de huidige onderbreking langs het kanaal in overleg met de provincie en de Vlaamse Waterweg
  • een veilige en comfortabele aansluiting op het fietsroutenetwerk ter hoogte van het kanaal richting het station van Aalter
  • Halfjaarlijkse rapportage op de gemeenteraad om de vooruitgang te volgen

Niet nodig om hiermee in te stemmen, vond de meerderheid. Geen garanties dus, dat hier echt werk van gemaakt wordt

Een fietsverbinding over het kanaal

Toen in 2008 de overzet werd afgeschaft door het gemeentebestuur, werd een fietsbrug beloofd. Al sinds de 17 de eeuw was er aan Den Overzet een veerpont die reizigers over het kanaal zette. Het was trouwens een van de weinige veerponten van de streek. Vele schoolkinderen van Ursel, maar ook werknemers van bedrijven zoals Campina en Bekaert én treingebruikers, namen dagelijks de overzet. Door de overzet af te schaffen, stonden deze fietsers letterlijk ‘aan de (water)kant’. Als we meer inwoners willen aanzetten tot fietsen, is een snelle en vlotte fietsverbinding over het kanaal een must. Zo herstellen we een door fietsers veel gebruikte historische verbinding en vooral stimuleren we het fietsverkeer. Zowel voor het functioneel fietsverkeer (naar school, werk, trein,…) als voor het recreatieve fietsgebruik (bvb. van Aalter-centrum naar het Drongengoed) is dit belangrijk.

In de eerste plaats bruggen bouwen voor fietsers

Intussen is er wel veel geïnvesteerd in een brug voor vrachtwagens en autoverkeer over het kanaal ter hoogte van Woestijne, waarvan fietsers geen gebruik mogen maken. Groen betreurt deze beslissing en is nog altijd voorstander om deze brug ook toegankelijk te maken voor fietsers. Dat is de goedkoopste en snelste oplossing om een fietsverbinding te realiseren. Mits de nodige voorzieningen (apart fietspad, …) kan dit op een veilige manier gerealiseerd worden. In de beleidsnota van de gemeente wordt gesteld dat het STOP-principe toegepast worden. Eerst stappen en trappen, daarna openbaar vervoer en tot slot privé-vervoer. Het is duidelijk dat dit principe hier niet toegepast wordt. In onder meer Beernem en Nevele werden fietsbruggen gerealiseerd. In Aalter realiseren we autobruggen verboden voor fietsers en voetgangers. Sinds 2014 werden zelfs de jaagpaden langs het kanaal die een onderdeel van het langeafstandsfietspad tussen Brugge en Gent vormt, onderbroken ter hoogte van de nieuwe brug. Fietsen langs het kanaal ter hoogte van Aalter is niet meer mogelijk. Zelfs met de bouw van deze brug, was deze knip niet nodig.

Kortste weg tussen Aalter en Ursel

Fietsers die nu aan het kanaal komen en van Aalter richting Ursel willen of omgekeerd, moeten door de afschaffing van het veerpont verder om rijden. Door een fietsverbinding over het kanaal ter hoogte van de in opbouw zijnde nieuwe brug of een eventuele fietsbrug korten we het dagelijks fietstraject voor scholieren, werknemers van de industrieterreinen en pendelaars naar het station in.


Ter illustratie en puur indicatief hebben we voor enkele routes de afstand mét en zonder fietsbrug gemeten via googlemaps, vertrokken
vanuit Oostmolen-Noord of -Zuid.

van naar Met fietsbrug Zonder fietsbrug
Overzet (kant Aalter) Drongengoed 7,2 km 9,4 km
Overzet (kant Aalter) Ursel Dorp 3,1 km 7,5 km
Overzet (kant Ursel) Campina (Venecolaan) 1,9 km 5,1 km
Overzet (kant Ursel) Emmaüs (Gerolflaan) 3 km 7,3 km
Overzet (kant Ursel) Station Aalter 2,5 km 5,9 km
Een recreatieve troef

Voor een aantrekkelijk fietslandschap moet je in Ursel zijn. Met een fietsverbinding over het kanaal wordt het voor Aalternaren aantrekkelijk om met de fiets de gezellige dorpskern van Ursel en het Drongengoed te verkennen.


Iedereen wint

Meer fietsers = minder auto’s onderweg. Een win voor de verkeersdoorstroming en een win voor de leefbaarheid van de Aalterse dorpen. Meer mensen aan het fietsen zetten lukt pas al je veilige, comfortabele en snelle routes voorziet. De fietsbrug draagt hiertoe bij.


Geen luchtbruggen, maar fietsbruggen bouwen

De fietsbrug wordt al meer dan 10 jaar beloofd. Groen vindt dat we niet moeten beloven maar bouwen. Het bestuur verschuilt zich achter de Vlaamse Waterweg om niets te doen. Uit een vraag van Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege aan Minister Lydia Peeters, blijkt dat het gemeentebestuur van Aalter nog niet gevraagd heeft om een fietsverbinding te realiseren én nog geen overleg over de fietsverbinding over het kanaal gehad heeft. Groen vindt dat het gemeentebestuur met de Vlaamse Waterweg moet samenzitten om te onderzoeken op welke wijze de fietsverbinding over het kanaal gerealiseerd kan worden. Het moet de bedoeling zijn dat deze verbinding op een termijn van maximaal 4 jaar, dus voor het eind van deze legislatuur gerealiseerd, wordt. Groen vraagt een halfjaarlijkse rapportage van de voortgang van dit dossier op de gemeenteraad.


Het Vlaams Beleid wil een samenhangend fietsnetwerk creëren.

Een fietsbrug is verdedigbaar vanuit het fietsbeleidsplan van de Vlaamse overheid. In het fietsbeleidsplan van de Vlaamse overheid is meer samenhang in het fietsbeleid creëren één van de focuspunten. Vandaag wordt het fietsbeleid immers gekenmerkt door grote versnippering. Heel wat overheden en organisaties doen waardevolle inspanningen voor de fiets, maar los van elkaar en in verspreide slagorde. Met als resultaat missing links of fietspaden die abrupt ophouden bij een gemeente- of provinciegrens. De Vlaamse overheid wordt de brugfiguur tussen alle partners. Een ander belangrijke doelstelling is om meer te investeren in fietsnetwerken voor woon-werkverkeer.


Ter hoogte van het bedrijventerreinen Woestijne en Lakeland in Aalter realiseert de Vlaamse Waterweg een nieuwe brug over het kanaal. Door de realisatie van deze brug is de fietsverbinding langs de zuidzijde van het kanaal onderbroken. Dit is nefast voor de bestaande langeafstandsroute tussen Gent en Brugge langs het kanaal. Het gevolg is dat fietsers, zowel recreanten als functionele fietsers, nu door het industrieterrein moeten rijden. Voor de fietsknooppunten wordt het traject tussen 87 en 94 (2,9 km) geschrapt en vervangen door het traject 87, 91, 92, 95, 94 (4,9 km). Het is duidelijk dat dit geen volwaardig alternatief is. Voor de functionele fietser is er momenteel zelfs geen alternatief. Voor Groen is het onbegrijpelijk dat een fietsverbinding wordt afgeschaft zonder dat vooraf de nodige alternatieven uitgewerkt werden. Zowel recreatief als functioneel wordt het fietspad langs het kanaal zeer veel gebruikt. Zo kiezen meer en meer werknemers uit Aalter er voor om met de (elektrische) fiets naar Brugge of Gent te rijden voor hun werk.


Er is geen fietsverbinding tussen de zuid- en de noordzijde van het kanaal in de omgeving van Woestijne. Nochtans is het cruciaal dat werknemers veilig en vlot de beide (Woestijne en Lakeland) industrieterreinen kunnen bereiken. Een oversteek per fiets over het kanaal is heel belangrijk als vlotte verbinding tussen (het station van) Aalter en Ursel en omstreken. Door de Vlaamse Waterweg en de gemeente werd echter geopteerd voor een brug enkel voor gemotoriseerd vervoer. Concreet betekent dit dat fietsers de brug niet mogen gebruiken en een langer traject moeten afleggen dan gemotoriseerd vervoer. In de omgeving werd een tiental jaar geleden ook al een voetveer uit gebruik genomen zodat fietsers een aantal kilometer moeten omrijden om de andere zijde van het kanaal te bereiken. Er werd al meermaals een nieuwe fietsbrug beloofd. In haar beleidsnota geeft de minister aan dat ze veel aandacht wil besteden aan het ontwikkelen van een verkeersveilig, kwalitatief en aantrekkelijk fietsnetwerk. (OD 2.1). Specifiek voor bedrijventerreinen aan gewestwegen wordt geïnvesteerd in vraaggerichte ontsluiting via collectief vervoer en fietsverbindingen. Jaagpaden worden maximaal ingeschakeld in het netwerk van fietssnelwegen. Zo wordt de fiets een belangrijke schakel in de combimobiliteit en in het pakket van toekomstige mobiliteitsdiensten.

Beluister hier de bespreking van dit punt op de gemeenteraad.