Groen! vraagt totaal herstelplan voor kasteeldomein van Poeke

03 November 2007

10 concrete acties De gemeente Aalter is 30 jaar eigenaar van het kasteel van Poeke en het omliggende kasteeldomein. Als Aalternaar kunnen we terecht fier zijn op dit domein. Maar als we het kasteel of kasteeldomein bezoeken en kritisch rondkijken moeten we concluderen dat er nog veel werk aan de winkel is om van het domein werkelijk de trots van Aalter. Bij het begin van de legislatuur stelde het College dat er 2,5 miljoen euro geïnvesteerd zou worden in het kasteeldomein van Poeke. Op de voorstelling van het boek "kasteel van Poeke, het mooiste landgoed van Vlaanderen" stelde burgemeester De Crem dat het kasteeldomein beherengeen kerntaak is van de gemeente. Twee sterk tegenstrijdige berichten van dezelfde meerderheid op iets meer dan een half jaar. De mogelijkheden van het kasteeldomein worden onvoldoende ontwikkeld. Het meest waardevolle domein van de gemeente verdient beter. Groen! wil via een aantal gerichte acties de belangrijkste knelpunten aanpakken.

Groen! wil dat er dringend geïnvesteerd wordt in het kasteel en het kasteeldomein van Poeke. In de begroting van 2007 zijn er geen middelen voorzien voor de meest dringende acties. Groen! dringt aan dat in de begroting van 2008 wel de nodige middelen voorzien worden.

Voor het kasteeldomein is er een zeer degelijk beheerplan met een duidelijke visie en actieplan. Bij de opmaak van het plan was er zeer veel ruimte voor inspraak. Zo werden meerdere infovergaderingen georganiseerd en was er een openbaar onderzoek. Dit plan is voor Groen! de basis om werk te maken van een herstel van het kasteeldomein. Er zijn acties die zeer goed verlopen zoals het hakhoutbeheer. Jammer genoeg lopen heel wat andere acties vertraging op. Groen! dringt erop aan dat de timing zoals goedgekeurd door de gemeenteraad (in 2005) maximaal gerespecteerd wordt. Om dit beter te bewaken vraagt Groen! dat jaarlijks door de beheerscommissie een jaarplan en evaluatieverslag opgemaakt wordt en aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd wordt.
Een duidelijke toekomstvisie voor het kasteel zelf is er echter nog niet. De opmaak van deze visie met een bijhorend actieplan is voor het kasteel dan ook de eerste prioriteit.

1. Welke toekomst voor kasteel?
Het kasteel is gedeeltelijk gerenoveerd. Voor een totale renovatie is er echter nog heel wat werk. Essentieel is dat er voor de realisatie van de volledige renovatie een duidelijke visie op de toekomstige functies van het kasteel opgemaakt wordt. Groen! pleit er voor om een ruim draagvlak voor deze visie te creëren. Groen! heeft geen probleem met commerciële activiteiten in het kasteel mits deze de historische waarde van het kasteel en de rust van de omgeving niet schaadt. Mogelijke activiteiten in het kasteel zijn: seminaries, tentoonstellingen, commerciële beurzen, modeshows, ruimte voor TV-, video- en foto-opnames, culturele activiteiten, toerisme, promotie van streekproducten,? Groen! stelt voor dat een werkgroep opgericht wordt met experts uit de cultuurraad, de milieuraad, de heemkundige kring, Erfgoed Vlaanderen vzw (deze vzw heeft ervaring met de herbestemming van cultuurhistorische gebouwen; voor meer info: http://www.erfgoed-vlaanderen.be/),? De taak van deze werkgroep zou er in moeten bestaan na te gaan welke mogelijkheden er zijn om in het kasteel een aantal functies onder te brengen. Bij de verdere restauratie kan het kasteel dan ingericht worden in functie van de gemaakte keuzes.

2. Dringende nood aan oplossing voor parkeerprobleem
Er is al jaren een probleem met parkeermogelijkheden voor bezoekers van het kasteel en het kasteeldomein. Er is zowel nood aan een kleinere parking voor dagelijks gebruik en ruime parkeermogelijkheden voor evenementen.
Er is al geruime tijd een ontwerp klaar voor een kleine parking vóór het natuureducatief centrum. Groen! dringt erop aan dat deze parking op korte termijn gerealiseerd wordt. Groen! begrijpt niet waarom het schepencollege hiervoor de opdracht nog niet gegeven heeft. Daarnaast kan ook in de directe omgeving van het kasteeldomein het aantal parkeermogelijkheden uitgebreid worden door een gepaste inrichting (o.a. in de Beekstraat).
Voor de realisatie van een grote parking is Groen! absoluut tegenstander om deze binnen het kasteeldomein te realiseren. Dit is ook juridisch niet mogelijk volgens het goedkeuringsbesluit van het beschermde landschap. Ook in het beheerplan voor het kasteeldomein, dat in 2005 unaniem goedgekeurd werd door de gemeenteraad, werd deze stelling ingenomen. Groen! stelt voor dat een weide voor het kasteeldomein aangekocht/gehuurd wordt door de gemeente. Voor grote evenementen kan deze weide ter beschikking gesteld worden als parkeergelegenheid. Op andere momenten kan deze weide door een landbouwer blijvend als grasland gebruikt worden.
Verder pleit Groen! voor de opmaak van een mobiliteits- en parkeerplan voor evenementen. Op die wijze kunnen de problemen die er momenteel zijn maximaal voorkomen worden.

3. Ook fietsers verdienen kwaliteitsvolle stalling
Veel fietsers bezoeken het kasteeldomein. Het is dan ook wenselijk degelijke, aan het kasteeldomein aangepaste fietstallingen te voorzien. Groen! pleit er voor om op korte termijn zowel aan het NEC als aan de Lootse hoogpoort bijkomende fietsstallingen te voorzien.

4. Herstel van vervallen brugjes
Een aantal brugjes in het kasteeldomein zijn al geruime tijd vervallen. In het beheerplan was dan ook voorzien dat deze brugjes dringend hersteld zouden worden. De eerste brugjes zouden volgens de timing uitgewerkt in het beheerplan al in 2005 hersteld worden. Een aantal wandelwegen zijn trouwens al een paar jaar afgesloten omdat het te gevaarlijk is over het brugje te stappen. Het schepencollege gaf de opdracht om een ontwerp op te maken voor het herstel van één brug. Groen! vraagt een dringende renovatie van alle brugjes. Het is onaanvaardbaar dat het gemeentebestuur hier niet voor de gewenste veiligheid zorgt.

5. Beheerboerderij
Een paar jaar terug werd een overeenkomst afgesloten met Pro Natura voor de realisatie van een beheerboerderij. De verwachtingen van deze beheerboerderij werden tot nu toe nog niet ingevuld. Eén van de redenen is dat de boerderij vervallen is. Groen! vraagt hier op korte termijn actie om de meest dringende herstellingen door te voeren zodat de beheerboerderij daadwerkelijk uitgebouwd kan worden.

6. Boterstraatje inrichten voor fietsers en ruiters
Groen! stelt voor om het Boterstraatje, het onverharde pad rond het kasteeldomein, in te richten voor fietsers en ruiters. Hierdoor zullen ook ruiters en fietsers van het kasteeldomein kunnen genieten. Door het Boterstraatje voor deze doelgroepen geschikt te maken zullen de wandelaars en de natuur in het kasteeldomein niet gestoord worden. We moeten er rekening mee houden dat het kasteeldomein van Poeke maar 50ha groot is. Op deze ruimte is het niet mogelijk alle recreatievormen in het park toe te laten. In grotere domeinen zoals het Bulskampveld (230 ha) en Drongengoed (meer dan 500ha) of het Hooggoedbos (nu 100ha, maar verdere bosuitbreiding is gepland) zijn de mogelijkheden groter. In deze domeinen is er voldoende ruimte om aparte wegen voor de verschillende recreatievormen te voorzien. Voor Groen! moet binnen het kasteeldomein vooral kansen gegeven worden aan wandelaars. Ook het beheerplan maakte deze keuze. Rond het kasteeldomein moeten er mogelijkheden gecreëerd worden voor andere recreatievormen, in eerste instantie fietsers en ruiters.
Groen! stelt ook voor om aan de nieuwe parking voor het NEC (zie hoger) plaats te voorzien voor ruiters. Groen! stelt bovendien voor om door het herstel van trage wegen in de omgeving van het kasteeldomein ruimere mogelijkheden te ontwikkelen voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters.

7. Herstel en plaatsing van pick nick- en rustbanken
De meeste pick-nick- en rustbanken in het kasteeldomein zijn erg vervallen. Groen! stelt voor om alle beschadigde banken onmiddellijk te verwijderen. Daarnaast stelt Groen! voor om een ruim aantal bijkomende pick-nick- en rustbanken te plaatsen. Belangrijk is dat voor een eenduidig ontwerp gekozen wordt dat past binnen het kasteeldomein. Er kan gebruik gemaakt worden van hout uit het kasteeldomein (eik) om de pick-nick- en rustbanken te maken.

8. Een nieuwe impuls voor het natuureducatief centrum
Een paar jaar terug was er in het natuureducatief centrum een grote dynamiek. Een grote groep van vrijwilligers stond in voor de aanmaak van de tentoonstelling. Ze organiseerden ook activiteiten zoals de week van het bos. De voorbije jaren nam de gemeente geen initiatief meer om deze vrijwilligers te betrekken bij de verdere uitbouw van het NEC. Dit is jammer want hierdoor is de betrokkenheid en dynamiek helemaal verdwenen. Groen! pleit er voor om het natuureducatief centrum een nieuwe dynamiek te geven in samenwerking met de vele bereidwillige vrijwilligers.
Groen! pleit er ook voor om naast het NEC een kleine cafetaria in te richten waar de wandelaars de zondagnamiddag een kop koffie en een stuk taart of pannenkoek kunnen krijgen.

9. Ommuurde tuin een zinvolle bestemming geven
In de ommuurde tuin was er historisch een moestuin met leifruit langs de muren. Momenteel is er een grasland tussen de vervallen muren. Naast een herstel van de vervallen muren pleit Groen! om een zinvolle bestemming aan de tuin te geven. Een mogelijkheid is de ruimte in te richten voor een ecologische groententuin of volkstuin.
Particulieren die onvoldoende ruimte hebben voor een moestuin zouden hier een stukje grond van de gemeente kunnen huren om er milieuvriendelijk te tuinieren. Gezien de bouwpercelen ook in Aalter de voorbije jaren kleiner worden is er veelal geen plaats voor een groententuin. De kans is dan ook niet denkbeeldig dat ook in Aalter de interesse in dergelijke volkstuin groeit. In meerdere steden blijken volkstuinen alvast een revival te beleven. De gemeente kan hierbij voor de nodige ondersteuning zorgen. Er kan ook voor een goede informatie-uitwisseling gezorgd worden tussen alle gebruikers. Dit zou een voorbeeldproject voor heel wat Vlaamse gemeentebesturen én tuiniers!

10. Stilte als extra kwaliteit uitspelen
Het kasteeldomein van Poeke en de ruimere omgeving zijn één van de weinige locaties in Aalter waar je echt kunt genieten van de stilte. Hier is er geen geluidshinder van E40, Knokkeweg of spoorweg. Stilte betekent geen totale afwezigheid van geluid, wel een plaats waar natuurlijke geluiden samen met gebiedseigen geluiden van bewoners, gebruikers en bezoekers overheersen.
De belangstelling voor stilte/rust als leefkwaliteit is de jongste jaren sterk toegenomen (zie oa http://www.portaalvandestilte.be/). Door zijn jachtige levensstijl heeft de moderne mens meer dan ooit behoefte aan momenten van rust en stilte. Het grote aantal geluidsbronnen zorgt er echter voor dat het aantal plaatsen in Vlaanderen waar je deze rust kan vinden als maar schaarser wordt.
Groen! pleit er dan ook voor om deze kwaliteit in en rond het kasteeldomein maximaal te koesteren. Groen! stelt voor om na te gaan of de ruimere omgeving van het kasteeldomein als stiltegebied erkend kan worden. In 15 Vlaamse gemeentes werden al stiltegebieden ontwikkeld.

Meer info:
Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]