Groen! wil een onderzoek naar fijn stof

08 Mei 2009

De problematiek van fijn stof is een van de belangrijkste milieuproblematieken in Vlaanderen. Fijn stof maakt jaarlijks meer slachtoffers dan verkeerslachtoffers. In Aalter weten we dat nabij de N44 en de E40 de problematiek ernstig is, maar we weten niet hoe het elders in Aalter gesteld is. Het is belangrijk om de problematiek juist in kaart te hebben om nadien een actieplan op te stellen. Groen! Aalter stelt voor om . De prioriteit wordt gegeven aan zones met potentiële bronnen van fijn stof (de industrieterreinen), de woonwijken in de omgeving van potentiële bronnen en zones waar er kwetsbare groepen (jonge kinderen, bejaarden) wonen of leven. Groen! vindt dat de resultaten van het onderzoek aan de aalterse bevolking moet meegedeeld worden. Indien overschrijdingen vastgesteld worden die een gezonde leefomgeving hypothekeren, vraagt Groen! om een actieplan fijn stof uit te werken die maatregelen bevat om het gehalte aan fijn stof te beperken.een onderzoek op te starten naar het voorkomen van fijn stof in Aalter

Fijn stof maakt in België jaarlijks duizenden slachtoffers. Vooral kinderen, CARA-patiënten en ouderen worden ziek van fijn stof. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven er zelfs meer mensen vroegtijdig door de effecten van zwevend stof in de lucht dan door verkeersongevallen!
Wetenschappelijk onderzoek stelt dat ongeveer 2% van ziektes een gevolg is van fijn stof. De levensverwachting vermindert gemiddeld met 3 tot 13 maanden per Vlaming. De grotere deeltjes (PM10) zorgen voornamelijk voor problemen in de bovenste luchtwegen (o.a. verergering van astma). De fijnere deeltjes (

Door de milieuraad werd begin 2009 een interessante info-avond over fijn stof georganiseerd. Uit de gegevens van de Vlaamse overheid weten we dat er in Aalter hoge concentraties aan fijn stof zijn in de omgeving van de grote wegen (E40 en de Knokkeweg). Gegevens over andere locaties in Aalter zijn niet beschikbaar. Voor Groen! is het onaanvaardbaar dat op een moment dat iedereen stelt dat fijn stof één van de belangrijkste milieuknelpunten in Vlaanderen is, er nog geen duidelijk beeld is van de problematiek in Aalter.
Zo is er nog nooit onderzoek gedaan naar het gehalte aan fijn stof in de omgeving van het industrieterrein. Door omwonenden werd nochtans al meermaals geklaagd over een hoog fijn stof gehalte.
Ook in zones waar veel kwetsbare groepen wonen is er geen kennis over het gehalte aan fijn stof. Groen! denkt hierbij onder meer aan de scholen, aan het bejaardenhuis in de Lostraat of aan wijken waar veel bejaarden wonen (o.a. Kerkem).
VITO ontwikkelde een methodiek om op een kosteneffectieve wijze een inschatting te maken van mogelijke probleemzones in een gemeente. Hiervoor wordt een meettoestel op een fiets geplaatst. Door met de fiets door de gemeente te rijden langs mogelijke bronnen van fijn stof en langs kwetsbare zones kan een eerste inschatting gemaakt worden van de aanwezige kwaliteit. Op basis van deze metingen kan het gemeentebestuur wanneer wenselijk gepaste maatregelen nemen.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]