Installatie Aalterse gemeenteraad: een positieve noot die helaas een valse noot werd

07 Januari 2019

Installatie Aalterse gemeenteraad: een positieve noot die helaas een valse noot werd

De Groen-fractie wilde de nieuwe legislatuur gisteren graag op een positieve manier starten. Voorzitter De Crem liet ons echter niet toe het woord te nemen. We bezorgen je daarom de tussenkomst van raadslid Ann Depoortere via deze weg:

 

"Groen steunt de installatie van een voorzitter van de gemeenteraad die geen uitvoerend mandaat (schepen of burgemeester) heeft. De gemeente Knesselare is deze manier van werken al jaren gewoon en kan de goede resultaten hiervan bevestigen. We ervoeren dat in Knesselare de punten zo grondig bediscussieerd konden worden. Er was een levendig debat mogelijk en opmerkingen van iedereen – ook die van de oppositie – werden netjes opgenomen en genotuleerd in het verslag. Een goed voorbeeld van een democratisch proces.

 

De voorzitter speelt een belangrijke rol om de gemeenteraad efficiënt en zinvol te laten verlopen: 
  • De schepenen krijgen voldoende tijd om toelichting te geven bij hun dossiers. Voorafgaand aan bijv. budgetwijzigingen en meerjarenplanningen krijgt iedereen een deskundige uitleg van de financieel directeur en wordt ruime tijd voor vraagstelling voorzien. We verwachten dat er commissies worden opgericht (bv. rond mobiliteit, financiën, e.a.), waarin dieper op dossiers kan worden ingegaan vooraleer ze worden besproken op de gemeenteraad. Beslissingen krijgen zo een breder draagvlak en er is meer ruimte voor een diepgaand debat.
  • Mondelinge vragen zijn een zeer nuttig instrument om de bekommernissen van de burgers bij het schepencollege te brengen. Een moderne en democratische gemeente heeft dat nodig. De voorzitter organiseert dit en stimuleert ook hier het debat.
  • Bij stemmingen wil Groen het hoofdelijk stemmen effectief door de voorzitter zien toegepast worden, zoals wettelijk bepaald. In het verleden werd dit in Knesselare gerespecteerd. Groen rekent erop dat ook Aalter deze manier van werken zal installeren.
De taak van een voorzitter houdt voor Groen verder in dat er goede en duidelijke afspraken worden gemaakt. Alle gemeenteraadsleden hebben er baat bij dat de data van de commissies en gemeenteraden ruim op voorhand worden doorgegeven. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden.
We hopen dat de voorzitter en de voltallige gemeenteraad zich achter deze principes kan scharen."

 

We hadden de installatievergadering liever met deze positieve noot begonnen, maar het is helaas een valse noot geworden. Uiteraard verandert dit niets aan onze houding in de gemeenteraad: we zullen scherp en kritisch blijven, maar ook tal van positieve voorstellen aan de raad voorleggen. We verwachten daarbij uiteraard niet dat de meerderheidspartijen ons steeds zullen steunen. We hopen wel dat we op zijn minst een volwassen debat kunnen voeren en dat iedereen zich aan de spelregels houdt.

Worden de spelregels echter niet nageleefd, dan zullen we het niet nalaten om telkens opnieuw te reageren. Daarom dienen we (opnieuw) klacht in tegen de onwettelijke manier van werken tijdens de vorige legislatuur. Je kan de volledige klacht lezen via deze link. We verwachten dat het deze legislatuur anders kan.