Operatie Perforatie in Aalter

11 Juni 2018

Operatie Perforatie in Aalter

Donderdag 24 mei werd Aalter nogmaals zwaar getroffen door wateroverlast. Een zeer intense regenbui (ongeveer 80 m³ op 1,5 uur) zorgde voor zeer veel wateroverlast in vele straten en wijken. Veel woningen hebben schade opgelopen. Het zal zeer moeilijk zijn om ons daar volledig tegen te beschermen. Maar de voorbije jaren was er, ook bij minder intense buien, meerdere keren wateroverlast in onze gemeente. Groen doet vijf voorstellen om ons voor te bereiden op de toekomst en zo wateroverlast en -schade te beperken.

Alle experten voorspellen dat we een toename van dergelijke intense zomerbuien mogen verwachten als gevolg van de klimaatverandering. Het is dan ook cruciaal dat we ons maximaal voorbereiden om dergelijke rampen in de toekomst maximaal te beperken.
Alle experten zijn het ook eens dat naast klimaatverandering de toenemende verharding verantwoordelijk is voor de extra wateroverlast. Ook in Aalter (zeker in het centrum) werd de voorbije jaren zeer veel gebouwd en verhard. Door de verharding krijgt water niet de kans om in de bodem te dringen en wordt het water zeer snel afgevoerd. Bij intense buien kunnen de rioleringen het water niet verwerken. Op meerdere plaatsen zagen we op 24 mei dan ook letterlijk de riooldeksels omhoog komen.
Verstandig omgaan met hemelwater houdt in dat je het zoveel mogelijk ter plaatse opvangt en buffert. Dringend tijd om meer ruimte voor infiltratie te voorzien.

 

Groen wil gaan voor structurele oplossingen en niet afwachten tot ons dit nog eens overkomt. Daarom doen we vijf concrete voorstellen:

1. Een grondige analyse van de knelpunten samen met de bewoners
Voor alle zones waar de voorbije jaren wateroverlast optrad, vragen we een grondige analyse van de knelpunten. We willen een actieplan in overleg met de bewoners opstellen.

2. Operatie perforatie
Groen pleit om deel te nemen aan de actie ‘Operatie Perforatie’ van het Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin. Verharding is enkel nog te verantwoorden op plaatsen waar het niet anders kan. Het (gedeeltelijk) ‘ontharden’ van pleinen, parkings, parkeerstroken, verharde restruimten, straten, middenbermen, schoolspeelplaatsen, bedrijventerreinen en particuliere opritten levert rechtstreekse, positieve effecten op. Waar verharding toch nodig blijft, kunnen in vele gevallen waterdoorlatende bestratingsmaterialen worden gebruikt. We geven de bewoners ook tips om zelf mee te werken aan een operatie perforatie in Aalter.

3. Voldoende ruimte voor water in ruimtelijke (bouw)projecten
Bij de aflevering van vergunningen (en controle) is het ook cruciaal dat hier voldoende aandacht voor is. We hebben de voorbije jaren nog meerdere nieuwe bouwprojecten gezien die er voor zorgden dat bestaande buffers verdwenen. Veelal zijn er nu in deze omgevingen problemen met wateroverlast (zie onder meer Piethoek/Brielstraat). We zorgen ervoor dat de uitvoering van de bouwprojecten hier ook op gecontroleerd worden.

4. Alle waterwegen zijn permanent obstakelvrij
We stelden op 24 mei ook vast dat ook de waterafvoer van een aantal waterlopen derde categorie, zoals de Keutelbeek, waar de gemeente voor bevoegd is niet vlot verliep. Groen pleit er voor dat de wettelijke 5m-toegankelijksheidszone naast geklasseerde waterlopen maximaal gevrijwaard wordt. Zo kunnen alle versperringen in waterlopen waar de gemeente volgens de wet onbevaarbare waterlopen voor bevoegd is, steeds tijdig verwijderd kunnen worden.

5. Anti-erosiemaatregelen om modderstromen te beperken
We zagen dat op een aantal locaties intensieve landbouw en het verdwijnen of te drastisch kappen van houtkanten zorgen voor modderstromen. Dergelijke modderstromen zorgen nog voor een grotere schade dan water alleen. Onder meer de Brouwerijstraat en de Sint-Maria-Aalterstraat zijn gekende voorbeelden waar deze problematiek sterk speelt. Om deze knelpunten op te lossen is het belangrijk dat er anti-erosiemaatregelen genomen worden. De Vlaamse overheid voorziet subsidies, zowel voor de opmaak van een anti-erosieplan als voor het nemen van de nodige maatregelen. Groen stelt voor dat de gemeente van deze mogelijkheden gebruik maakt en acties onderneemt op alle percelen waar er de voorbije jaren modderstromen optraden.