Plannen voor nieuw afrittencomplex E40 moeten aangepast worden

22 Maart 2009

De Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke ordening (VLACORO) vraagt meer aandacht voor de zwakke weggebruikers en fijn stof De Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro) beoordeelde donderdag 10 maart de bezwaren die naar aanleiding van het openbaar onderzoek van de plannen voor het nieuwe afrittencomplex aan de E40 ingediend waren. De Vlacoro geeft aan dat de ontwerper moet zoeken naar de kortst mogelijke en meest veilige fietsverbinding vanuit de N37 (Tieltse Steenweg) naar het centrum. Bovendien dringt de Vlacoro aan om inspanningen te leveren om het fijn stof te bufferen zodat de invloed ervan minimaal wordt. De Vlacoro vraagt om deze buffer op te nemen in de verordenende voorschriften. En last but not least vraagt de Vlacoro om de carpoolingparking bereikbaar te maken voor fietsers. Hiermee gaat de Vlacoro in op de bezwaren die Groen! indiende naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Groen! is voorstander van een snelle realisatie van het nieuwe afrittencomplex. Maar Groen! wil meer aandacht voor de leefkwaliteit van de omwonenden en een verhoogde aandacht voor de zwakke weggebruikers dan er in de ontwerp-plannen is opgenomen. Daarom diende Groen! naar aanleiding van het openbaar onderzoek een

aantal bezwaren in. De Vlacoro geeft Groen! op de belangrijkste punten gelijk.

De belangrijkste opmerkingen van Groen!
In het hele ontwerp is geen aandacht voor maatregelen om de verhoogde fijn stof-concentraties op te vangen. En dit is nodig. De concentraties in de omgeving van de E40 overschrijden nu al de gezondheidsnormen.
Om het fijn stof te beperken moet men zeker bij nieuwe wegenaanleg, de fietsinfrastructuur optimaal uitbouwen. Er blijven voor fietsers nog een aantal mankementen. Zo kan je als fietser de carpoolparking niet oprijden. Groen! vraagt ook toegang tot de carpoolparking voor fietsers, want het aantal autokilometers zal pas verminderen als mensen zoveel als mogelijk de auto op stal laten. Dat kan o.a. door met de fiets naar de carpoolparking te rijden en daar af te spreken om te carpoolen.
Fietsen bevorder je door een veilige maar ook snelle fietsverbinding te creëren. Om van de Tieltse steenweg naar het sportcentrum te rijden, moet je met het huidige ontwerp anderhalve kilometer omrijden. Ook hier vraagt Groen! een ondertunneling om snel van de Tieltse Steenweg naar de Papenwal te fietsen. Dit is voorzien in het mobiliteitsplan van de gemeente maar was helemaal vergeten in de voorliggende plannen.

De repliek van Vlacoro
Het antwoord van Vlacoro op de vraag om een de kortste fietsverbinding (ondertunneling E40) te voorzien van de Tieltse steenweg naar de Papenwal:
'Niettemin vraagt Vlacoro aan de ontwerper om te zoeken naar de veiligste en kortst mogelijke fietsverbinding vanuit de N37 naar het centrum rekening houdend met sociaal-economische aspecten en duurzaamheidsaspecten.'

Het antwoord van Vlacoro op de vraag om een groenbuffer te voorzien om de leefkwaliteit van de omwonenden te garanderen:
'Het is echter aangewezen om toch inspanningen te leveren om het fijn stof te bufferen zodat de invloed ervan op de omgeving minimaal wordt. Vlacoro vraagt om een groenbuffer (groenscherm) vast te leggen in de verordenende voorschriften. De verbindingsweg tussen de N37 en de N409 wordt best zoveel mogelijk naar het noorden aangelegd, waardoor de effecten op de bewoners van de Veldstraat zo gering mogelijk worden gehouden. Uiteraard dient wel rekening gehouden met de nodige technische beperkingen, zoals bochtstralen, ontwerp van de by-passes, enz.'

Het antwoord van Vlacoro op de vraag om de carpoolparking toegankelijk te maken voor fietsers:
'Vlacoro vraagt om de carpoolparking bereikbaar te maken voor fietsers en gaat in op de vraag tot aanplanting met inheemse struiken en bomen.'

Groen! is verheugd dat de Vlacoro ingaat op de bezwaren. Het is nu aan de Vlaamse regering om een definitief RUP te maken dat de voorwaarden voor de aanleg van het nieuwe ronde punt zal bepalen. Groen! dringt er bij de Vlaamse regering op aan om het advies van de Vlacoro te volgen. Groen! is ervan overtuigd dat de aanpassingen een belangrijke meerwaarde zullen betekenen voor de omwonenden en de fietsers.

Het advies van de Vlacoro is te vinden via deze link

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]