SOS Academie voor muziek, woord en dans!

15 September 2010

In februari 2009 werd de werking van de Muziekacademie doorgelicht door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Deze doorlichting is zeer belangrijk, zowel inhoudelijk als financieel. In het doorlichtingsverslag zijn veel opmerkingen geformuleerd. Het eindoordeel was gunstig maar beperkt in tijd. De inspectie eist een betere huisvesting voor de muziekschool. Het inspectieverslag lijst ook een hele reeks problemen in verband met transparantie in het beleid, participatie, betrokkenheid van de leerkrachten en de affiniteit met het gevoerde beleid, de ouderwetse manier van werken en het klassieke aanbod van de school. Het huidige beleid in de muziekschool is niet kwalitatief en voldoet niet aan de eisen van een modern en adequaat schoolmanagement. De conclusie staat haaks op de keuze van het college om de huidige "gepensioneerde" directeur te behouden om de verhuis van de academie te begeleiden. In tegendeel, deze evaluatie geeft duidelijk aan dat het roer omgegooid moet worden. Groen! vraagt van het bestuur dan ook dringende actie. Het is duidelijk "5 voor twaalf". Groen! vraagt overleg met de Aalterse scholen om de mogelijkheid van een gemeenschappelijk bouwproject af te toetsen en vraagt dat tegen eind 2010 een nota waarin een realistische timing, financiering en locatie aan de raad wordt voorgelegd. Verder vraagt Groen! een actieplan om een intern verbetertraject op te starten en een nieuwe directeur tegen maart 2011. In februari 2009 werd de werking van de Muziekacademie doorgelicht door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Deze doorlichting is zeer belangrijk, zowel inhoudelijk als financieel. De doorlichting bepaalt namelijk of de muziekschool blijvend gesubsidieerd kan worden door de Vlaamse overheid. In het doorlichtingsrapport worden zeer vele bemerkingen geformuleerd. Het eindadvies van de doorlichting is . Concreet betekent dit dat de muziekschool voorlopig zijn subsidie behoudt maar dat wanneer er geen grondige bijsturing volgt de subsidie op korte termijn dreigt te vervallen. Groen! was dan ook verwonderd dat in de verslagen van het College van Burgemeester en Schepenen nog geen melding gemaakt werd van acties om de geformuleerde knelpunten op korte termijn aan te pakken.

Doorlichting
'Gunstig beperkt in tijd'

Opmerkingen van de inspectie
In de eerste plaats stelt de inspectie dat het gebouw totaal niet geschikt is voor muziek, woord, noch danslessen. De inspectie stelt vast dat het bestuur al 20 jaar zegt te zoeken naar andere gebouwen, maar dat dit nog steeds niet in orde is. In haar evaluatie stelt ze dat tegen 2012 duidelijke definitieve stappen moeten gezet zijn of dat anders de subsidies zullen opgeschort worden.
Deze evaluatie is niet mals, maar wel te verwachten. Maar dat is niet het enige. Het inspectieverslag lijst een hele reeks problemen in verband met transparantie in het beleid, participatie, betrokkenheid van de leerkrachten en de affiniteit met het gevoerde beleid, de ouderwetse manier van werken en het klassieke aanbod van de school.
De inspectie stelt ook volgende punten ter verbetering voor:
1. De communicatie, het overleg en de effectieve samenwerking tussen directie en leraars vraagt een wederzijds vertrouwen, begrip en respect. Vanuit een hernieuwde open dialoog kan dan weer in volle kracht gewerkt worden aan de fundamentele doelstelling van dit kunstonderwijs, nl. jongen mensen via musiceren, dansen, spreken de gelegenheid bieden zich in een aangename leeromgeving te vormen tot waardige participanten aan de huidige maatschappij.
2. Het voeren van een geactualiseerd, transparant beleid, met leraars als waardige partners.
3. Het planmatig realiseren van een geloofwaardig participatief beleid via vakgroepen, coördinatoren en schoolteam.
4. Het ontwikkelen en het uitvoeren van een zelfevaluatie (interne kwaliteitszorg, kortweg IKZ) worden vereist.
5. Het ontwikkelen van een debat, een duidelijke, concrete visie, een traject eigenlijk, in verband met deskundigheidsbevordering, inhoudelijke invulling van de diverse disciplines en actualisering van het studieaanbod.

Groen! was niet verwonderd bovenstaande conclusies te lezen in het inspectieverslag. Zowel van leerlingen als leerkrachten heeft Groen! de voorbije jaren gelijkaardige bemerkingen ontvangen. Groen! drong op de voorbije gemeenteraden dan ook al meermaals aan om dringend maatregelen te nemen.
Het is duidelijk. Het huidige beleid in de muziekschool is niet kwalitatief en voldoet niet aan de eisen van een modern en adequaat schoolmanagement. De conclusie staat haaks op de keuze van het college om de huidige "gepensioneerde" directeur te behouden om de verhuis van de academie te begeleiden. In tegendeel, deze evaluatie geeft duidelijk aan dat het roer omgegooid moet worden. Groen! vraagt van het bestuur dan ook dringende actie. Het is duidelijk "5 voor twaalf".

Groen! eist:
1. een nieuwe directeur ten laatste tegen 1 maart 2011. Zo heeft de nieuwe directeur de tijd om in te lopen en het nieuwe schooljaar voor te bereiden.
2. gesprekken met de Aalterse scholen om de mogelijkheid af te toetsen van een gemeenschappelijk bouwproject waarbij de muziek, woord en dansacademie en de scholen gemeenschappelijk gebruik kunnen maken van de nieuwe accommodatie. Win-win met de scholen is mogelijk. Dit moet ruimte en kosten sparen om zo tot een realistisch en financieel haalbaar project op relatief korte termijn te komen.
3. een projectnota met een realistische financiering en timing van de vernieuwing van de gebouwen eind 2010
4. een actieplan om een verbetertraject te starten.
5. dat het inspectieverslag en de genomen beslissing van de gemeenteraad integraal aan de leerkrachten van de academie bezorgd worden.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]