Aalter-brug wordt de dupe van de ontwikkelingen in Woestijne

02 December 2007

CD&V Aalter wil ons laten geloven dat de overeenkomst met Waterwegen en Zeekanaal een schitterende oplossing is waar iedereen in Aalter beter van wordt. Voor Groen! is het duidelijk: .

Aalter - en in het bijzonder Aalter-Brug - wordt helemaal niet beter van deze overeenkomst

Voor de financiële toestand van Aalter is deze overeenkomst misschien een "godsgeschenk". Aalter heeft de voorbije jaren boven haar stand geleefd. Na de grote financiële tekorten in 2005 en 2006 moet de verkoop van Woestijne de tekorten voor 2007 helpen beperken en Aalter voor de komende jaren weer wat financiële ademruimte geven.
Na 13 jaar van lobbywerk haalt het college eindelijk haar buit binnen. Woestijne werd gekocht als landbouwgrond voor zo'n 20 miljoen BEF en wordt nu verkocht voor 500 miljoen BEF. En laat ons eerlijk zijn, om deze speculatie was het van in het begin af aan allemaal te doen.

Wij stellen vandaag vast dat Waterwegen & Zeekanaal op industrieterrein Woestijne vooral een overslagcentrum wil ontwikkelen.

1. Dit vraagt een zeer zware investering van de Vlaamse regering. Want naast de 13.5 miljoen euro voor de aankoop van de terreinen, moet zij ook nog budgetten voorzien voor het aanleggen van de kaaimuren. Wij stellen ons de vraag of deze enorme investeringen wel te verantwoorden zijn voor het aansnijden van een bedrijventerrein van slechts 30 ha groot. Wij vrezen dan ook dat er nu al gespeculeerd wordt om op termijn industrieterrein Woestijne verder uit te breiden.

2. De ontwikkeling van een overslagcentrum zal veel bijkomend verkeer veroorzaken in de directe omgeving. Goederen die aangevoerd worden over het kanaal zullen verder afgevoerd worden via de weg (of omgekeerd). Wij lezen in het verslag van de bespreking van mei 2007 met het provinciebestuur en W&Z dat "de voor- en natransport een enorme belasting vormt qua mobiliteit". Jullie beseffen dit en proberen daarom een aantal mogelijke mobiliteitsoplossingen te lanceren.

  • In de timing lezen we dat men snel wil starten met de uitbouw van Woestijne ? de eerste bedrijven moeten er in 2009 al komen ? maar voor de ontsluiting van Woestijne is nog heel veel studiewerk nodig, laat staan dat er al garanties zouden zijn naar timing en budgettering van de nodige infrastructuurwerken. Dit houdt in dat, zeker de eerste jaren, het industrieterrein Woestijne zal ontsloten worden via de Urselweg, langs de dorpskern en de school. Nochtans heeft Aalter-brug hiertegen massaal bezwaar ingediend. Daarbij stellen we ons nog de vraag hoe het staat met de herinrichting van de Urselweg aan de schoolomgeving. Het ontwerp daarvoor werd op de gemeenteraad goedgekeurd. Worden deze plannen geschrapt onder het mom van een andere ontsluitingsweg voor industrieterrein Woestijne?
  • Op lange termijn kan er dan misschien een brug over het kanaal komen waardoor de 3 Aalterse industrieterreinen zullen ontsloten worden via het kruispunt Brugstraat/Knokkeweg. Vandaag is er aan dit kruispunt reeds dagelijks file. Wij hebben vandaag geen enkele garantie dat dit kruispunt zo zal kunnen ingericht worden dat het een vlotte doorstroming van al dat bijkomend verkeer zal kunnen garanderen.
    De scenario's voor ontsluiting zijn nog onvoldoende bestudeerd. Het is onverantwoord om al bedrijven toe te laten nog voor er garanties zijn voor een vlotte ontsluiting van het bedrijventerrein.

3. Hoeveel werkgelegenheid zal Woestijne bieden? CD&V Aalter pakt graag uit met hoge cijfers naar aantal bijkomende arbeidsplaatsen. Wij stellen vast dat jullie kiezen voor de ontwikkeling van een overslagcentrum, met activiteiten die veel ruimte innemen maar weinig tewerkstelling realiseren. Wij citeren opnieuw uit het verslag van de bespreking van mei 2007: "Er valt op te merken dat een overslagcentrum nihil biedt qua werkgelegenheid".

We kunnen dus besluiten dat de overeenkomst met W&Z die hier vandaag voorligt, de financiële problemen van Aalter zal helpen oplossen. Jammer genoeg kiezen we daarbij vooral voor overslagactiviteiten met veel overlast voor de buurt en een lage tewerkstellingsgraad.

Wij willen afsluiten met nog 4 belangrijke opmerkingen:

  • In juli 2006 kreeg elke inwoner van Aalter-brug een brief van Pieter De Crem. Daarin stelde hij dat "het college een bijkomende bufferzone (groenzone) van 200m wil onmiddellijk aansluitend bij de voorziende strook van 25m". Het college heeft vandaag de instrumenten in handen om deze belofte waar te maken door die eerste 200m niet te verkopen aan W&Z en in deze strook een buffer aan te leggen.
  • In dezelfde brief stelde het college ook dat zij mest- en afvalverwerking uitdrukkelijk wil verbieden in Woestijne. Wij vragen dan ook dat in de samenwerkingsovereenkomst met W&Z een clausule opgenomen wordt waarin W&Z garantie geeft dat zij geen concessie zullen verlenen aan dit type en andere hinderlijke bedrijven.
  • Pijnlijk vinden we dat in de overeenkomst met W&Z gesteld wordt dat de gemeente er mee zal voor ijveren dat de uitbetaling van de pachtvergoeding zo laag mogelijk blijft. Waar is het respect van de CD&V voor de landbouw? Wij kunnen niet toestaan dat de pachter de dupe wordt van deze overeenkomst en vragen een billijke en correcte uitwinningvergoeding.
  • Als laatste willen wij nog vermelden dat het voor ons niet kan dat er in de verkoopsovereenkomst met W&Z geen clausule (met opschortende voorwaarde) opgenomen werd omtrent de uitspraak van Raad van State in de schorsingsprocedure en procedure tot nietigverklaring van het RUP die nog hangende is.

De overeenkomst met W&Z die hier vandaag voorligt zal de financiële problemen van Aalter helpen oplossen. Het is duidelijk dat dit de voornaamste drijfveer van het Aalterse bestuur is. Deze overeenkomst biedt geen oplossingen voor de mobiliteitsproblemen, geen garantie dat de overlast voor de buurt zal beperkt worden en weinig garantie voor veel bijkomende tewerkstelling. Aan deze huichelarij doet Groen! niet mee.

Meer info:
Marleen Defruyt, gemeenteraadslid, [email protected], 09-374 03 81