Aansnijden woonuitbreidingsgebied Oostmolenstraat

05 December 2011

Aansnijden woonuitbreidingsgebied Oostmolenstraat

CD&V wil het woonuitbreidingsgebied in Houtem ter hoogte van de Oostmolenstraat 'laten' aansnijden door projectontwikkelaar Immo Belinvest.


Volgens het Ruimtelijk Structuurplan van Aalter is de ontwikkeling van dit gebied tot woonzone niet mogelijk. Het project is enkel mogelijk na toestemming van de Deputatie van de provincie met positief advies van de gemeenteraad. Op de gemeenteraad van maart 2011 probeerde de CD&V dit al te verantwoorden. Groen! stemde tegen. De Deputatie van de provincie volgde de kritiek van Groen! en was niet akkoord met de motivatie. Ze vroeg aan de CD&V om haar huiswerk opnieuw te doen.

Op de gemeenteraad van 7 november legde de CD&V een nieuwe motivatienota voor. Ter onderbouwing werd een masterplan voor de ontwikkeling van het volledige gebied opgesteld. De CD&V plant op termijn een uitbreiding van 900-1200 wooneenheden in dit gebied. Een nieuw Bellem of Maria-Aalter? Deze visie is compleet in strijd met de visie van het Vlaams gewest en de bevolkingsprognoses van de Vlaamse regering voor Aalter.

De zone aan de Oostmolenstraat zou moeten aangesneden worden om sociale woningen te kunnen realiseren. Groen! Aalter is alvast verheugd dat de CD&V nu toch sociale woningen wenst te realiseren. In alle voorgaande verkavelingen weigerde de CD&V doelstellingen inzake sociale woningen op nemen. Maar de realisatie van sociale woningen kan ook in de onmiddellijke omgeving van de spoorweg. De logica is te starten met de zone aansluitend aan de spoorweg.

Het gebied in de Oostmolenstraat, is nu een open ruimte gebied belangrijk voor landbouw en natuur. Woonuitbreidingsgebieden kunnen voor Groen! maar aangesneden wordt indien effectief blijkt dat er behoefte is aan dergelijke aansnijding.

Het grootste probleem voor het woonaanbod in onze gemeente is niet het aansnijden maar het beschikbaar komen van gronden. Er zijn nog heel wat onbebouwde percelen door speculatieve redenen niet beschikbaar. Het beschikbaar maken van die gronden is een taak van het bestuur. Dit kan door een bouw- en verkoopverplichting bij nieuwe verkavelingen op te leggen en een activeringsheffing op onbebouwde percelen in te voeren. Zo blijven geen kavels onbenut. Het woonbeleid in Aalter volgt veel te sterk de wil van bouwpromotoren. Groen! pleit voor een actief woonbeleid op maat van de bewoners i.p.v. op maat van de bouwpromotoren. Groen! Aalter zegt neen tegen de vraag van de projectontwikkelaar.

 

Deputatie is niet akkoord en vraagt tekst en uitleg

Op de gemeenteraad van maart 2011 werd de vraag van bouwpromotor Immo Belinvest om het woonuitbreidingsgebied in Houtem ter hoogte van de Oostmolenstraat aan te snijden, ondanks onze bezwaren, door de meerderheid goedgekeurd. De bedoeling is om af te wijken van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bijkomend woonuitbreidingsgebied aan te snijden. In het structuurplan was enkel het aansnijden van Houtem ter hoogte van de spoorweg (Baarzelestraat, Houtem) voor de ontwikkeling van 70 wooneenheden voorzien.

Volgens de uitzonderingsprocedure moest deze vraag aan de raad worden goedgekeurd alvorens ze aan de deputatie te bezorgen. Het is de deputatie die een afwijking op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan moet goedkeuren.

De deputatie keurde de aanvraag niet goed. Ze vraagt naar een grondige motivatie. Dit wijst erop dat ook de deputatie ernstig twijfelt aan de noodzaak van een afwijking van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en wil dit alvast grondig gemotiveerd zien. De voorgelegde motivatie van het bestuur was onjuist en niet voldoende onderbouwd. In de eerste plaats werd verwezen naar het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Er zou staan dat het betreffende woonuitbreidingsgebied binnen de planperiode kan gerealiseerd worden. Dit was niet correct. De deputatie vraagt dit te corrigeren en vraagt een grondige motivatie. Ze verwijzen hiervoor naar een masterplan dat wordt uitgewerkt voor het gebied. Daarnaast wijst de deputatie het bestuur op de verplichting om 20% sociale woningen te voorzien bij het aansnijden van woonuitbreidingsgebied. Voor de 70 nieuwe woningen zijn dit minimaal 14 sociale wooneenheden.

 

Motiveren om te motiveren

In de verantwoordingsnota probeert de CD&V uit te leggen waarom de zone aan de Oostmolenstraat eerder moet aangesneden worden dan de zone aan de Spoorweglaan. De voornaamste reden om snel tot de inrichting van het noordelijk deel te over te gaan, is de nood aan sociale koopwoningen. Terecht moet hier veel actiever werk van gemaakt worden, dan tot nu toe het geval geweest is. Maar deze sociale woningen kunnen ook gerealiseerd worden door de zone Spoorweglaan aan te snijden.

Ook de andere motieven slaan op niets. De ontsluiting van zone Spoorweglaan zou niet optimaal zijn, volgens de CD&V. Dat is ook het geval voor de zone Oostmolenstraat. Erger nog, het aansnijden van zone Oostmolenstraat zou betekenen dat het kruispunt Drogenbroodstaat-Oostmolenstraat extra belast wordt in de spits. Dat kruispunt is nu al een bottleneck.

Op milieutechnisch vlak zou het makkelijker zijn om zone Spoorweglaan aan te snijden. Dat laatste is volledig de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en is een kwestie van prioriteiten stellen.

Het valt niet te ontkennen dat het zuidelijk deel veel nauwer aansluit bij het centrum en de stationsomgeving. De aanwezigheid van het station is hier een niet te missen troef om ook in te zetten op duurzame mobiliteit.

Het zuidelijk deel is minder biologisch en landschappelijk waardevol dan het noordoostelijk deel. Ook op dat vlak is het de logica zelve om eerst voor het zuidelijk deel te gaan.

 

Noodzaak om Houtem aan te snijden is niet aangetoond

In de nota werden er geen urgente reden opgesomd om dit gebied aan te snijden. De cijfers die in maart 2011 gepubliceerd werden door de Studiedienst van de Vlaamse regering, leren ons dat er in de periode tussen 2003-2010 561 huishoudens bijgekomen zijn in Aalter. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan heeft er 1009 voorzien. Dat is dus meer dan het dubbele. Er zijn al heel wat gebieden uit het RSG aangesneden. Het Warandeproject (300 wooneenheden) is gerealiseerd met meer wooneenheden dan voorzien in het RSG (135 wooneenheden voorzien). Het project in Manewaarde is gerealiseerd. Enkel Houtem en Sint-Jozef, goed voor 100 wooneenheden zijn niet gerealiseerd. Het aansnijden van woonuitbreidingsgebied kan maar als dit echt nodig is. Volgens Groen! is de noodzaak ervan absoluut niet aangetoond.

 

Masterplan = absurdistan

Ter onderbouwing stelde de CD&V een masterplan voor het hele gebied op. Dit masterplan voorziet dat op termijn het volledige woonuitbreidingsgebied wordt aangesneden goed voor ongeveer 60 ha ten opzichte van 265 ha woongebied dat er momenteel in het centrum is. Of een uitbreiding van het woonaanbod met 20% of 900 a 1200 woningen op termijn. Groen! Aalter ondersteunt dit niet. Het strookt totaal niet met de voorspellingen van de Studiedienst van de Vlaamse regering die in 2030 een terugval van het bevolkingsaantal in Aalter aangeeft.

Groen! Aalter voorziet op termijn een uitbreiding aan de zone Spoorweglaan. Een uitbreiding in het hart van het gebied en richting Bellem is niet bespreekbaar. Nu niet en ook later niet. Het is een groene long nabij het centrum. We moeten deze groene long vrijwaren. Een bijkomend aanbod creeëren van 1200 woningen getuigt van een ongebreidelde uitbreidingsdrang en strookt niet met een duurzaam woonbeleid.

 

Wij blijven in dit opzicht pleiten voor een actief woonbeleid op maat van de Aalterse bewoners en haar noden. Wij stellen vast dat ondanks het bijkomend aanbod aan percelen, de prijs niet daalt. Je hebt als overheid niet zoveel instrumenten in handen om de grondprijs te beïnvloeden. Bijkomend aanbod creëren is zeker niet het allesomvattende antwoord. Het grote probleem is niet het globale aanbod maar wel de effectieve beschikbaarheid. Er zijn in Aalter voldoende mogelijkheden om te bouwen maar deze zijn niet altijd beschikbaar als gevolg van speculatie. Vanuit Groen! pleiten we dan ook voor een bouw-en verkoopverplichting bij nieuwe verkavelingen. Zo wordt speculatie op gronden tegengegaan en komen er effectief woningen bij. Bijkomend is een activeringsheffing met als doel om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels te activeren in de gemeente. In veel gemeenten bestaat een dergelijke activeringsheffing. De vereniging van gemeente en steden (VVSG) heeft hiervoor trouwens een modelreglement. Geen van deze instrumenten is van kracht in Aalter. De meerderheid snijdt nieuwe gebieden aan, maar die zorgen niet voor een wezenlijke bijdrage. Groen! pleit voor een bouw- en verkoopverplichting bij nieuwe verkavelingen gekoppeld aan activeringsheffing voor realiseerbare onbebouwde percelen.

 

Meer info: [email protected] - 0479 34 40 17