05 dec 2011

Aansnijden woonuitbreidingsgebied Oostmolenstraat

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan van Aalter is de ontwikkeling van dit gebied tot woonzone niet mogelijk. Het project is enkel mogelijk na

CD&V
wil het woonuitbreidingsgebied in Houtem ter hoogte van de
Oostmolenstraat 'laten' aansnijden door projectontwikkelaar Immo
Belinvest.toestemming van de Deputatie van de provincie met positief
advies van de gemeenteraad. Op de gemeenteraad van maart 2011
probeerde de CD&V dit al te verantwoorden. Groen! stemde tegen.
De Deputatie van de provincie volgde de kritiek van Groen! en
was niet akkoord met de motivatie. Ze vraagt aan de CD&V om haar
huiswerk opnieuw te doen
.

Op
de gemeenteraad van 7 november legde de CD&V een nieuwe
motivatienota voor. Ter onderbouwing werd een masterplan voor de
ontwikkeling van het volledige gebied opgesteld. De CD&V plant op
termijn een
uitbreiding
van 900-1200 wooneenheden

in dit gebied. Een nieuw Bellem of Maria-Aalter?. Deze visie is
compleet in strijd met de visie van het Vlaams gewest en de
bevolkingsprognoses van de Vlaamse regering voor Aalter.

De
zone aan de Oostmolenstraat zou moeten aangesneden worden om sociale
woningen te kunnen realiseren. Groen! Aalter is alvast verheugd dat
de CD&V nu toch sociale woningen wenst te realiseren. In alle
voorgaande verkavelingen weigerde de CD&V doelstellingen inzake
sociale woningen op nemen. Maar de realisatie van sociale woningen
kan ook in de onmiddellijke omgeving van de spoorweg. De logica is te
starten met de zone aansluitend aan de spoorweg.

Het
gebied in de Oostmolenstraat, is nu een open ruimte gebied belangrijk
voor landbouw en natuur. Woonuitbreidingsgebieden kunnen voor Groen!
maar aangesneden wordt indien effectief blijkt dat er behoefte is aan
dergelijke aansnijding.

Het
grootste probleem voor het woonaanbod in onze gemeente is niet het
aansnijden maar het beschikbaar komen van gronden. Er zijn nog heel
wat onbebouwde percelen door speculatieve redenen niet beschikbaar.
Het beschikbaar maken van die gronden is een taak van het bestuur.
Dit kan door een bouw- en verkoopverplichting bij nieuwe
verkavelingen op te leggen en een activeringsheffing op onbebouwde
percelen in te voeren. Zo blijven geen kavels onbenut. Het woonbeleid
in Aalter volgt veel te sterk de wil van bouwpromotoren. Groen! pleit
voor
een
actief woonbeleid

op
maat van de bewoners

i.p.v. op maat van de bouwpromotoren. Groen! Aalter zegt neen tegen
de vraag van de projectontwikkelaar.

 

 

Deputatie
is niet akkoord en vraagt tekst en uitleg

Op
de gemeenteraad van maart 2011 werd de vraag van bouwpromotor Immo
Belinvest om het woonuitbreidingsgebied in Houtem ter hoogte van de
Oostmolenstraat aan te snijden, ondanks onze bezwaren, door de
meerderheid goedgekeurd. De bedoeling is om af te wijken van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bijkomend
woonuitbreidingsgebied aan te snijden. In het structuurplan was enkel
het aansnijden van Houtem ter hoogte van de spoorweg (
Baarzelestraat, Houtem) voor de ontwikkeling van 70 wooneenheden
voorzien.

Volgens
de uitzonderingsprocedure moest deze vraag aan de raad worden
goedgekeurd alvorens ze aan de deputatie te bezorgen. Het
is de deputatie die een afwijking op het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan moet goedkeuren.

De deputatie keurde de aanvraag niet goed. Ze vraagt naar een
grondige motivatie. Dit wijst erop dat ook de deputatie ernstig twijfelt aan de noodzaak van een afwijking van het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en wil dit alvast grondig
gemotiveerd zien. De voorgelegde motivatie van het bestuur was
onjuist en niet voldoende onderbouwd. In de eerste plaats werd
verwezen naar het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Er zou staan
dat het betreffende woonuitbreidingsgebied binnen de planperiode kan
gerealiseerd worden. Dit was niet correct. De deputatie vraagt dit te
corrigeren en vraagt een grondige motivatie. Ze verwijzen hiervoor
naar een masterplan dat wordt uitgewerkt voor het gebied. Daarnaast
wijst de deputatie het bestuur op de verplichting om 20% sociale
woningen te voorzien bij het aansnijden van woonuitbreidingsgebied.
Voor de 70 nieuwe woningen zijn dit minimaal 14 sociale wooneenheden.

 

Motiveren
om te motiveren

In
de verantwoordingsnota probeert de CD&V uit te leggen waarom de
zone aan de Oostmolenstraat eerder moet aangesneden worden dan de
zone aan de Spoorweglaan. De voornaamste reden om snel tot de
inrichting van het noordelijk deel te over te gaan, is de nood aan
sociale koopwoningen. Terecht moet hier veel actiever werk van
gemaakt worden, dan tot nu toe het geval geweest is. Maar deze
sociale woningen kunnen ook gerealiseerd worden door de zone
Spoorweglaan aan te snijden.

Ook
de andere motieven slaan op niets. De ontsluiting van zone
Spoorweglaan zou niet optimaal zijn, volgens de CD&V. Dat is ook
het geval voor zone Oostmolenstraat. Erger nog, het aansnijden van
zone Oostmolenstraat zou betekenen dat het kruispunt
Drogenbroodstaat-Oostmolenstraat extra belast wordt in de spits. Dat
kruispunt is nu al een bottleneck.

Op
milieutechnisch vlak zou het makkelijker zijn om zone Spoorweglaan
aan te snijden. Dat laatste is volledig de verantwoordelijkheid van
het gemeentebestuur en is een kwestie van prioriteiten stellen.

Het
valt niet te ontkennen dat het zuidelijk deel veel nauwer aansluit
bij het centrum en de stationsomgeving. De aanwezigheid van het
station is hier een niet te missen troef om ook in te zetten op
duurzame mobiliteit.

Het
zuidelijk deel is minder biologisch en landschappelijk waardevol dan
het noordoostelijk deel. Ook op dat vlak is het de logica zelve om
eerst voor het zuidelijk deel te gaan.

 

Noodzaak
om Houtem aan te snijden is niet aangetoond

In
de nota werden er geen urgente reden opgesomd om dit gebied aan te
snijden. De cijfers die in maart 2011 gepubliceerd werden door de
Studiedienst van de Vlaamse regering, leren ons dat er in de periode
tussen 2003?2010 561 huishoudens bijgekomen zijn in Aalter. Het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan heeft er 1009 voorzien. Dat is
dus meer dan het dubbele. Er zijn al heel wat gebieden uit het RSG
aangesneden. Het Warandeproject (300 wooneenheden) is gerealiseerd
met meer wooneenheden dan voorzien in het RSG (135 wooneenheden
voorzien). Het project in Manewaarde is gerealiseerd. Enkel Houtem en
Sint-Jozef, goed voor 100 wooneenheden zijn niet gerealiseerd. Het
aansnijden van woonuitbreidingsgebied kan maar als dit echt nodig is.
Volgens Groen! is de noodzaak ervan absoluut niet aangetoond.

 

Masterplan
= absurdistan

Ter
onderbouwing stelde de CD&V een masterplan voor het hele gebied
op. Dit masterplan voorziet dat op termijn het volledige
woonuitbreidingsgebied wordt aangesneden goed voor ongeveer 60 ha ten
opzichte van 265 ha woongebied dat er momenteel in het centrum is. Of
een uitbreiding van het woonaanbod met 20% of 900 a 1200 woningen op
termijn. Groen! Aalter ondersteunt dit niet. Het strookt totaal niet
met de voorspellingen van de Studiedienst van de Vlaamse regering die
in 2030 een terugval van het bevolkingsaantal in Aalter aangeeft.

Groen!
Aalter voorziet op termijn een uitbreiding aan de zone Spoorweglaan.
Een uitbreiding in het hart van het gebied en richting Bellem is niet
bespreekbaar. Nu niet en ook later niet. Het is een groene long nabij
het centrum. We moeten deze groene long vrijwaren. Een bijkomend
aanbod creeëren van 1200 woningen getuigt van een ongebreidelde
uitbreidingsdrang en strookt niet met een duurzaam woonbeleid.

 

Wij
blijven in dit opzicht pleiten voor een actief woonbeleid op maat van
de Aalterse bewoners en haar noden. Wij stellen vast dat ondanks het
bijkomend aanbod aan percelen, de prijs niet daalt. Je hebt als
overheid niet zoveel instrumenten in handen om de grondprijs te
beïnvloeden. Bijkomend aanbod creëren is zeker niet het
allesomvattende antwoord. Het grote probleem is niet het globale
aanbod maar wel de effectieve
beschikbaarheid
.
Er zijn in Aalter voldoende mogelijkheden om te bouwen maar deze zijn
niet altijd beschikbaar als gevolg van speculatie.
Vanuit Groen! pleiten we dan ook voor een bouw-
en verkoopverplichting bij nieuwe verkavelingen
.
Zo wordt speculatie op gronden tegengegaan en komen er effectief
woningen bij. Bijkomend is een activeringsheffing
met als doel om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels
te activeren in de gemeente. In veel gemeenten bestaat een dergelijke
activeringsheffing. De vereniging van gemeente en steden (VVSG) heeft
hiervoor trouwens een modelreglement. Geen van deze instrumenten is
van kracht in Aalter. De meerderheid snijdt nieuwe gebieden aan, maar
die zorgen niet voor een wezenlijke bijdrage. Groen! pleit voor een
bouw- en verkoopverplichting bij nieuwe verkavelingen gekoppeld aan
activeringsheffing voor realiseerbare onbebouwde percelen.

 

Meer
info: Mieke.schauvliege@groen.be
? 0479 34 40 17

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.