ARAR: meerderheid houdt geen enkele rekening met adviezen

27 Juni 2007

Het werd door het gemeentebestuur in het leven geroepen om - officieel althans - tot uniforme afspraken te komen tussen de verschillende adviesraden en het gemeentebestuur. Op de gemeenteraad van 14 mei 2007 liet schepen Bergez verstaan dat de onvolkomenheden in het ontwerp zouden weggewerkt worden na advies van de verschillende raden. Drie van de vijf raden maakten in hun advies duidelijk dat ze niet akkoord konden gaan met het ontwerp dat aan hen werd voorgelegd. Datzelfde ontwerp wordt op de gemeenteraad van 25 juni, , aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Groen! ziet geen enkele reden waarom de gemeenteraad een reglement zou opleggen aan de adviesraden waar die raden zelf niet mee akkoord gaan. Indien dit reglement wordt goedgekeurd, dan wordt het duidelijke signaal gegeven aan de adviesraden dat hun stem niet meetelt en dat er ook geen enkele moeite gedaan wordt om er rekening mee te houden.

Algemeen Reglement van de Adviesraden (ARAR)zonder enige wijziging

 

Bovendien willen we er op wijzen dat door de lang aanslepende opmaak van dit reglement ondertussen al een half jaar de werking van de adviesraden belemmerd is. Ook de samenwerking tussen gemeentebestuur en adviesraden is ernstig verstoord door het totale gebrek aan duidelijke en eerlijke communicatie vanwege het gemeentebestuur.

Naast het principe dat we niet kunnen akkoord gaan met een reglement dat zonder enige discussie wordt opgelegd aan de adviesraden, maken we de volgende bedenkingen over het ARAR:

    • Het is ons onduidelijk waarom de Algemene Vergadering van de adviesraden achter gesloten deuren zou moeten plaatsvinden. Om Aalterse burgers (en ook gemeenteraadsleden) zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er leeft binnen de gemeente, vinden we dat alle Algemene Vergaderingen van de adviesraden openbaar zouden moeten zijn.

 

    • We vragen ons af waarom het gemeentebestuur wil blijven volhouden dat de voorzitter van de adviesraad door de gemeenteraad kan verkozen worden. Dit lijkt ons overbodig en het blijkt ook dat de meerderheid van de adviesraden hiermee niet akkoord kan gaan.

 

    • We begrijpen ook nog altijd niet waarom enkel de voorzitter van de adviesraden betaald moet worden. Zoals uit de adviezen blijkt kan dit de gepercipieerde onafhankelijkheid van de adviesraden ernstig aantasten en mogelijks bepaalde subsidies in het gedrang brengen. We zijn ervan overtuigd dat de opwaardering van de adviesraden het best gebeurt door een adequate administratieve ondersteuning door de verschillende gemeentelijke diensten en door een financiële steun aan de ganse adviesraad en niet aan één persoon.

 

  • We vinden ook dat er in de toekomst advies gevraagd moet worden aan de verschillende raden vooraleer er wijzigingen plaatsvinden aan het ARAR. Deze bepaling niet opnemen in het reglement zou opnieuw getuigen van bijzonder weinig respect voor de inbreng van de adviesraden.

Samengevat willen we duidelijk stellen dat Groen! niet akkoord kan gaan met het ARAR, dat absoluut geen rekening houdt met de mening van de adviesraden. We willen bovendien nogmaals onze verontwaardiging uiten ten opzichte van al de verloren tijd die de opmaak van dit reglement met zich heeft meegebracht. We vinden het tot slot ongelofelijk jammer dat de adviesraden op een stiefmoederlijke manier behandeld zijn en we hopen dat de samenwerking tussen het bestuur en de adviesraden snel hersteld kan worden. Een eerlijke en efficiënte communicatie zal hierbij volgens ons een eerste, heel belangrijke stap zijn.