Fusie Aalter-Knesselare: onze mandatarissen vragen garanties

17 Mei 2017

Fusie Aalter-Knesselare: onze mandatarissen vragen garanties

De burgemeesters en schepenen van Aalter en Knesselare tekenden onlangs een engagementsverklaring om over te gaan tot een fusie van beide gemeentes. Wat hieraan voorafging, weet alleen een select groepje mensen. Tot nu toe is er geen inhoudelijk debat geweest, geen inspraak, geen transparantie. Voor Groen kan dit absoluut niet, het is dringend tijd om van koers te veranderen.   Groen wil een fusie tussen Aalter en Knesselare graag steunen, maar enkel als we zeker weten dat beide gemeentes hier beter van zullen worden. De burger moet ook betrokken worden in het proces. Onder het motto "Beter samen? Samen beter!", formuleert Groen vier voorwaarden voor deze fusie.  

1. Beter voor de burger

De fusie biedt kansen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren en toegankelijker te maken. De gemeentelijke loketten in Aalter en Knesselare worden behouden. We vragen ruimere openingsuren door op meerdere locaties op verschillende momenten open te zijn. Een centralisatie van de dienstverlening gericht op (het gemeentehuis van) Aalter kan voor Groen niet.

In elke dorpskern blijft de bestaande dienstverlening gegarandeerd en waar mogelijk nog uitgebreid. We denken hierbij aan lokale handel en werkgelegenheid, kinderopvang en speelpleinwerking, kunstonderwijs en bibliotheken, accomodatie voor sport en recreatie, ...

 

2. Beter voor de organisatie

Door het samenvoegen van de verschillende diensten, moet het mogelijk zijn een betere dienstverlening te bieden aan de burger en tegelijkertijd gespecialiseerde taken beter te ontwikkelen voor beide gemeentes. Thema's die in het verleden te weinig belicht werden, worden verder uitgebouwd voor beide gemeentes. We denken hierbij aan mobiliteit, toerisme, cultuur, duurzaamheid, burgerparticipatie.

Groen heeft begrip voor de bekommernissen van alle personeelsleden. In de nieuwe organisatie worden de talenten van het personeel op de best mogelijke plaats ingezet. Alle personeelsleden worden individueel begeleid om ook in de nieuwe organisatie hun weg te vinden. Ze worden ook nauw betrokken bij het veranderingstraject voor de fusie. Niemand hoeft wakker te liggen van het behoud van hun job.

 

3. Beter voor onze leefomgeving

Bij een vrijwillige fusie tussen Aalter en Knesselare doet de Vlaamse overheid een schuldovername van ongeveer 14 miljoen euro. Groen wil dat de financiële ruimte die zo vrijkomt, gebruikt wordt voor nieuwe investeringen die beide gemeentes dichter bij elkaar brengen. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze centen gebruikt worden om reeds geplande projecten te financieren en zo de begroting kunstmatig op te smukken.

 

Voor Groen staan volgende investeringen bovenaan het lijstje:

  • Het landschapspark Drongengoed is de belangrijke toeristische troef van Knesselare. We willen ervoor zorgen dat het Drongengoedbos toegankelijker wordt voor wie van stilte en natuur wil genieten. Dit kan onder andere door door de aanleg van vlotte fietsverbindingen die ook gelinkt zijn aan het openbaar vervoer (station Aalter) en het gebruik van Blue Bikes.
  • Realisatie van de lang beloofde fietsbrug aan Oostmolen-Veer om een veilige fietsverbinding tussen Ursel/Knesselare en Aalter mogelijk te maken. Zo worden de banden tussen de verschillende deelgemeentes versterkt en.
  • Op het grondgebied Knesselare rijd je gratis met de bus. We willen dit graag uitbreiden over het volledige grondgebied van de nieuwe gemeente. Er moet ook extra ingezet worden op vlotte busverbindingen met Maldegem en Eeklo. Op die manier kan de band met de rest van het Meetjesland versterkt worden.
  • Er moet een degelijke, duurzame oplossing komen voor de huisvesting van de politiezone van zone Aalter-Knesselare. Het kan echter niet de bedoeling zijn om de schuldvermindering te gebruiken om de huidige huisvesting van de politie, eigendom van de familie De Crem, aan te kopen.

 

4. Samen naar een nieuwe, betere politiek

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de nieuwe gemeente, moeten we luisteren naar de ideeën van de burgers, de zorgen en de mogelijke problemen die ze zien bij een mogelijke fusie.

  • Groen wil dat gespecialiseerde begeleiding wordt ingezet om samen met de burgers de fusie vorm te geven.
  • Groen vraagt minstens dat er in elke deelgemeente hoorzittingen georganiseerd worden om de plannen uiteen te zetten en te luisteren naar de bedenkingen van de mensen.
  • Groen vraagt ook dat er een investeringsprogramma wordt uitgewerkt ter waarde van 14 miljoen euro, dat bestaat uit gemeenschappelijke projecten. Burgers kunnen zelf ideeën aanreiken om projecten te financieren waar zowel Knesselare als Aalter beter van worden.

Als Aalter en Knesselare fusioneren wil Groen in de toekomst dat de nieuwe gemeente transparanter en democratischer wordt bestuurd. Dat betekent een behoud en uitbreiding van het spreekrecht, goed werkende adviesorganen die werken met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de bevolking, een gemeenteraad waar ruimte is voor debat en discussie met de oppositie én meerderheid.

Bestaande bewonersplatformen zoals "Ursel in Zicht" worden betrokken in het tot stand komen van de nieuwe gemeente. Elke dorpskern moet een dergelijk platform kunnen krijgen, zodat de inspraak van alle inwoners gegarandeerd blijft.

 

Voor Groen Aalter

Patrick Bleyenberg, Marleen Defruyt, Gerda Rijsselaere, Seppe Santens, Mieke Schauvliege, Piet Smessaert, Sarah Verniers

Voor Groen Knesselare

Harry Arnaut, Aleid Beerlandt, Ann Depoortere, Simon Truant,  Lieselot Van Cauter, Peter Van Wonterghem

 

Meer info ? [email protected] ? 0479344017