Groen vraagt meer aandacht voor duurzame energie, milieu en natuur

02 Februari 2014

Groen is ontgoocheld over de   in het Aalterse meerjarenplan voor de thema's '. Ook de milieuraad wees er trouwens  op dat deze thema's  nauwelijks aan bod kwamen tijdens de toelichting van het meerjarenplan door het gemeentebestuur.

geringe aandachtduurzame energie, milieu en natuur'

Een paar voorbeelden:Als strategische doelstelling wil ons gemeentebestuur de volgende jaren verder bouwen aan een aantrekkelijke leefomgeving. Ze wil dit verwezenlijken door ? het afvalwater te behandelen en door verder bouwmogelijkheden te ontwikkelen...Andere voorziene actieplannen zijn: het bestrijden van ongedierte, waarvoor zomaar eventjes 42.500 euro wordt voorzien en het ruimen van de Kraenepoel, wat eigenlijk vorig jaar had moeten gebeuren. Verder beperkt de aandacht zich vooral tot werkzaamheden in het Park van Poeke.Deze beperkte ambities zijn nogmaals een bewijs dat de Aalterse meerderheid vooral geïnteresseerd is in bevolkingsuitbreiding, verstedelijking en inname van de open ruimte. Hierdoor legt men een zware hypotheek op onze leefomgeving voor de volgende generaties.

Groen Aalter heeft veel meer ambitie voor onze leefomgeving en lanceerde naar aanleiding van de vorige gemeenteraadsverkiezingen volgende voorstellen:

 • Ondersteuning van terreinbeherende verenigingen
 • Optimaliseren van het subsidiereglement kleine landschapselementen
 • Stimuleren tot reductie in het gebruik van pesticiden en herbiciden bij particulieren
 • Integraal uitvoeren van de beheersplannen Park van Poeke
 • Een actieplan voor inrichten en herstel trage wegen
 • Onderhoud waterlopen met aandacht voor het ecologische aspect
 • Aanleg van een parkzone (zoals voorzien in de gewestplannen)
 • Aanleg van speelbossen in de verschillende deelgemeentes
 • Een aangepast wegbermbeheer in nauw overleg met de natuurverenigingen
 • Aandacht voor integratie van landbouw en natuur
 • Een degelijk uitgewerkt boomplan (nu is vooral voorzien in rooien en heraanplanten in de   bebouwde kom)
 • Een echt duurzaam bedrijventerrein aan Woestijne door het inplanten van windmolens

 

We blijven deze voorstellen op de Aalterse agenda zetten!

Meer info: Piet Smessaert ? [email protected]