Groen! wil Aalterse participatieambtenaar

23 Juni 2009

Onder andere de werking van de adviesraden is hierbij heel belangrijk. Deze raden kunnen onafhankelijk en vanuit een specifieke invalshoek (jeugd, milieu, sport,...) advies verstrekken aan de beleidsmakers. Jammergenoeg lazen we in de jaarverslagen van de adviesraden onlangs nog scherpe kritiek op het schepencollege. De sportraad schrijft in haar jaarverslag dat er een slechte communicatie is tussen het bestuur en de adviesraad. Er wordt ook vaak geen motivatie gegeven wanneer het schepencollege in haar beslissingen afwijkt van advies. De vrijwilligers van de seniorenadviesraad vinden dat ze niet au serieux genomen worden en hebben het gevoel dat ze ter plaatse blijven trappelen. Bij de milieuadviesraad leide de slechte communicatie met het college zelfs tot het ontslag van de secretaris. Ook los van de adviesraden worden de inwoners van Aalter te weinig betrokken bij het beleid. Er is vaak geen of slechts heel beperkte inspraak bij het voorbereiden beslissingen die in de gemeenteraad of het schepencollege genomen worden. Als gevolg daarvan komen problemen pas aan het licht als het al te laat is en moet men achteraf soms nog de zaken rechttrekken. De aanpassingen aan het fietspad langs de Steenweg op Deinze zijn hier een goed voorbeeld van. Bij de opmaak van de plannen werd het al snel duidelijk dat het doortrekken van het fietspad naar het rond punt een veiligere oplossing was dan een oversteek net voor het rond punt. Helaas hebben de gebruikers van het fietspad hier nooit hun mening over kunnen geven. De oorspronkelijke plannen werden uitgevoerd en pas na een ongeval met twee jonge fietsers is het fietspad uiteindelijk toch doorgetrokken.Het beleid dat een gemeente voert heeft vaak rechtstreekse gevolgen op het dagelijkse leven van haar inwoners. Het is daarom belangrijk dat de ze goed geïnformeerd worden en ook kunnen participeren in de besluitvorming.

 

Groen! wil de inwoners van Aalter meer betrekken bij het voorbereiden en evalueren van het gemeentelijk beleid. We geloven dat een continue dialoog met de bevolking tot betere beslissingen leidt en veel problemen kan verkomen. In een gemeente met meer dan 19 000 inwoners is dit geen evidente opdracht en moet participatie professioneel aangepakt worden. Daarom stelt Groen! op de gemeenteraad van 8 juni 2009 voor om de functie van participatieambtenaar in Aalter in te voeren. De participatieambtenaar wordt de regisseur van alle participatieprocessen die zich in de gemeente afspelen. Deze persoon waakt dus zowel over de samenwerking met de adviesraden als over de inspraakprocessen bij het voorbereiden van belangrijke beslissingen. De participatieambtenaar wordt dus de neutrale tussenschakel tussen burger en politiek en staat ervoor garant dat belangrijke politieke beslissingen steeds genomen worden met kennis van de meningen, suggesties en eventuele tegenkantingen van de inwoners.