Groen! wil duidelijke en objectieve criteria om de ontwikkelingsmogelijkheden van de Stationsstraat vast te leggen

02 Oktober 2009

Momenteel wordt het RUP Stationsstraat voorbereid. Een RUP voor het hart van Aalter belangt elke inwoner van Aalter aan want het zal de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het centrum van Aalter vastleggen. Welke bebouwing is mogelijk? Waar kunnen appartementen? Hoeveel groenvoorzieningen zijn nodig? Zal er ruimte om te spelen, te recreëren of te rusten zijn? Hoe zal de mobiliteit georganiseerd worden? Hoe zien we de verdere ontwikkeling van het gemeenteplein eens het OCMW-gebouw vrij komt? En wat met de muziekschool, waar ooit een park beloofd werd? Groen! wil de krijtlijnen van dit RUP vastleggen op een objectieve basis met duidelijke criteria. Voor Groen! geen ad hoc- aanpak. Daarom vraagt Groen! een debat over de uitgangspunten van het RUP op basis waarvan het aangestelde studiebureau een ontwerp kan opstellen. Groen! heeft een aantal vragen i.v.m. de uitgangspunten van dit RUP. Voor Groen! is het essentieel dat er vooraf duidelijke criteria geformuleerd worden en geen ad hoc-aanpak toegepast wordt. In de ontwerp-documenten die Groen! kon in kijken zijn deze criteria niet aanwezig.

Groen! stelt zich vragen over :

Appartementsbouw
Hoe gaan we verder om met hoogbouw in het centrum? Concreet vertaalt zich dat in gabarieten. Welke gabarieten worden voorzien? Wat zijn de criteria voor het toepassen van de verschillende gabarieten?

Cultuurhistoriek
Er zijn slechts enkele gebouwen beschermd in Aalter ( omgeving kerk ? beschermd landschap, stationsstraat 4, stationsstraat 27-29, stationsstraat 30 ? beschermde gebouwen). Daarnaast bestaat een inventaris van bouwkundig erfgoed opgemaakt door het Vlaams Instituut voor Bouwkundig erfgoed. In deze inventaris staan heel wat gebouwen opgenomen. Zo zitten in de inventaris de muziekschool, het OCMW-gebouw en villa snoeck. Uit de ontwerp-documenten blijkt dat het bestuur enkel kiest om Villa Snoeck te behouden. En er worden private gebouwen die niet in de inventaris zijn opgenomen, opgenomen als beeldbepalend en dus te behouden. Groen! begrijpt deze keuze niet. Op welke criteria zijn deze keuzes gestoeld? En wat betekent het als een gebouw als beeldbepalend wordt beschouwd? Is het de bedoeling om op basis van deze inventaris specifieke voorschriften voor deze gebouwen op te nemen? Groen! vindt trouwens dat de heemkundige kring moet betrokken worden bij de keuzes van beeldbepalende gebouwen. Naast het behoud van waardevolle gebouwen is het belangrijk dat deze gebouwen ook nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben zodat hedendaagse functies haalbaar zijn. Welke ontwikkelingsmogelijkheden zouden nog voorzien kunnen worden voor deze waardevolle gebouwen?

Speel ? en ontmoetingsruimte
In het verleden werd aangekondigd een park ter hoogte van de muziekacademie te realiseren. Zal dit in het RUP voorzien worden? M.a.w. wordt de muziekacademie als parkgebied in het RUP aangeduid? Welke andere groene zones zullen voorzien worden om in te richten als speel-en ontmoetingsruimte? Wordt rekening gehouden met de groennormen geformuleerd voor door de Vlaamse overheid (MIRA-S) waarin gesteld wordt dat elke Vlaming recht heeft op groene ruimte nabij de woning.

Groen! vraagt een debat over deze items en stelt voor dat het college tot de raad van oktober 2009 een visie opstelt, die na advies van de gecoro, voorlegt aan de gemeenteraad en op basis daarvan het studiebureau richting geeft voor het opstellen van een RUP.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479 /34.40.17 - [email protected]