Groen! wil zuivere lucht in omgeving sportcentrum en woonwijken naast E40 en Knokkeweg

14 Juli 2006

Fijn stof maakt in België jaarlijks duizenden slachtoffers. Vooral kinderen, CARA-patiënten en ouderen worden ziek van fijn stof. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven er zelfs meer mensen vroegtijdig door de effecten van zwevend stof in de lucht dan door verkeersongevallen! Dieselwagens zijn de belangrijkste oorzaak voor de uitstoot van fijn stof. Milieuverontreiniging kost de Vlaming gemiddeld 5 gezonde levensmaanden. De hoofdschuldige daarvoor is fijn stof (71%). Dit is te lezen in het meest recente milieurapport - MIRA-T 2005. Ook in Aalter is het fijn stof-gehalte te hoog. In Aalter is er geen permanent meetpunt maar met een meetwagen in een aantal woonwijken in Aalter die vlakbij de E40 liggen.

in de loop van 2002 voerde de VMM immissiemetingen uitHieruit bleek dat op 2 maanden tijd meer dan 10 keer de norm (Europese grenswaarde) overschreden werd. Ook uit meer recente modellen worden in Aalter hoge concentraties voorspeld (zie www.vmm.be). Dit is niet onlogisch gezien onder meer het dichte wegennet in Aalter.
Het sportcentrum en ook heel wat (nieuwe) buitensportterreinen zijn net naast de E40 gelegen. Door de diepere inademing bij het sporten kunnen fijn stof deeltjes nog dieper doordringen in de longen en de longblaasjes. Dit maakt ze des te schadelijker, vooral omdat ongewenste stoffen zoals PAK's, zware metalen, dioxines, PCB's,.. zich aan deze kleine stofdeeltjes hechten. Dit is voor Groen! Aalter dan ook een extra reden om de nodige aandacht aan een gezonde omgevingslucht te besteden. Het zou zonde zijn dat gezonde sportoefening net schadelijk zou zijn voor de gezondheid omdat er te veel fijn stof in de lucht aanwezig is.
Maar ook heel wat woonwijken in Aalter zijn gelegen net naast belangrijke autowegen zoals de E40 en de N44 (Knokkeweg). Ook hier is het essentieel om de leefkwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

Groen! Aalter dringt dan ook aan om een aantal maatregelen te nemen:
1.Bomen als filters aanplanten
Groen! Aalter pleit voor een optimale groeninrichting van de omgeving van het sportcentrum en in de woonwijken in de omgeving van de belangrijke verkeersassen in onze gemeente. De gemiddelde opname van PM10 door loofboomsoorten kan oplopen tot 442 kg/ha/jaar in Vlaanderen. Vooral wanneer bomen in de onmiddellijke omgeving van vervuilingsbronnen (bvb. drukke wegen) staan, kunnen ze een zeer goede filterende funtie vervullen. Groen! Aalter pleit er dan ook voor om te streven naar een optimale aanplanting van hoogstammige bomen in de omgeving het sportcentrum en de woonwijken in de omgeving van de belangrijke verkeersassen in onze gemeente. Deze kunnen een belangrijke filter betekenen voor fijn stof.
2.Meten is weten
Groen! pleit voor een permanent meetpunt van fijn stof in Aalter. De dichtste permanente meetpunten van fijn stof zijn Gent, Roeselare en Moerkerke. Ondanks dat in 2002 sterke vervuiling aangetoond werd, werden de metingen de voorbije jaren niet herhaald. Het is dus moeilijk om de juiste concentratie aan fijn stof in Aalter en meer specifiek in de omgeving van de sportterrein in te schatten. Groen! vraagt aan de gemeenteraad om bij Vlaams minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, dhr. Peeters, aan te dringen om een extra meetpunt in Aalter te installeren. Indien dit niet haalbaar is pleit Groen! er voor om minstens tijdens de zomermaanden, wanneer er veel aan buitensport gedaan wordt, zelf regelmatig metingen uit te voeren op de sporttereinen. Enkel wanneer we beschikken over goede en acurate meetgegevens zullen de meest geschikte maatregelen genomen kunnen worden.
3.Voorkomen door het goede voorbeeld te geven
De gemeente kan het goede voorbeeld geven door alle dieselmotoren van haar wagenpark uit te rusten met een dieselroetfilter. Als je weet dat zo'n filter tot 90% van de gevaarlijke roetdeeltjes kan tegenhouden, loont het echt wel de moeite. Groen! is van oordeel dat we als lokale overheid het goede voorbeeld moeten geven.

Meer info: Mieke Schauvliege, 09/375.01.88 - [email protected]