Meerjarenplanning - CD&V/N-VA zit in de zakken van de doorsnee Aalternaar

27 December 2013

Op de gemeenteraad van maandag 16 december stelde de CD&V/N-VA-bestuur haar meerjarenplan (2014-2019) voor. Dit plan staat bol van de aankondigingen en halve waarheden. Het bestuur belooft dat er geen verhoging van de belasting komt, maar intussen worden zowat alle retributies met 30% tot 50% verhoogd. Er wordt bespaard op de werking van de gemeentediensten, wat ongetwijfeld een belangrijke impact op de dienstverlening zal hebben. De ondersteuning aan de politie en het OCMW daalt. En het sociaal huis wordt holderdebolder in het bestaande gemeentehuis gepropt. Er wordt een bib/muziekacademie/sociaal huis aangekondigd zonder hiervoor een budget te voorzien. De subsidie voor een vakantievergoeding voor mensen met een handicap wordt geschrapt. De keuzes die de CD&V in haar meerjarenplan voorlegt hebben grote gevolgen voor de doorsnee Aalternaar en nog meer voor mensen die het niet breed hebben. Het leven wordt duurder in Aalter. Het sociaal beleid wordt afgebouwd.Geen extra belastingen - wel sterk verhoogde retributies

De personenbelasting en de inkomsten uit onroerende voorheffing worden niet verhoogd. Om toch rond te komen worden zowat alle retributies verhoogd met 30% tot 50%. De verhoging van de inkomsten uit kinderopvang en de huisvuilzakken werd al in de loop van 2013 doorgevoerd. Nu volgen de andere retributies. De tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO) stijgen nog maar eens en begraven wordt 50% duurder; de retributies voor sportkampen, het aanvragen van administratieve stukken, de inname van openbaar domein om te verhuizen,? stijgen. Ook de verenigingen zullen meer moeten betalen: de retributies voor huur en levering van materiaal stijgen. Terwijl de retributies aangepast worden aan "de index", blijven alle subsidies op hetzelfde niveau van de voorbije jaren. De subsidie voor vakantievergoeding voor gehandicapten wordt zelfs geschrapt. Concreet betekent dit 86.700€ minder voor een doelgroep die het niet makkelijk heeft. Een duidelijke afbouw van het sociale beleid, dat in Aalter al niet ruimhartig is. Kortom, het leven in Aalter wordt merkelijk duurder voor de doorsnee Aalternaar en voor wie het niet breed heeft.

 

Uitverkoop van gebouwen en patrimonium

De school in Poeke en de BKO in Lotenhulle worden verkocht. De verkoop van de muziekacademie en de bibliotheek in Aalter wordt aangekondigd Zo hoopt de CD&V/NVA extra inkomsten te generen. Door de verkoop van de school in Poeke laat de CD&V/N-VA een kans liggen om bijkomende parkeergelegenheid aan het kasteel te voorzien, noodzakelijk om de uitbating van het kasteeldomein te kunnen opstarten. Een alternatief om het parkeerprobleem aan het kasteeldomein op te lossen biedt het bestuur niet aan. Het energieverslindende museum in Bellem wordt niet verkocht. Dat is volgens Groen nochtans de logische eerste keuze.

 

Beloftes van dure investeringen

De CD&V/N-VA kondigt de bouw aan van een nieuwe administratief centrum met huisvesting voor het sociaal huis, de bib en de muziekacademie; goed voor 5 miljoen euro. Maar in dit meerjarenplan is enkel de studiekost ervan voorzien. Al sinds 2000 wordt dit project aangekondigd. Nog steeds is het onduidelijk wat het precies moet worden en hoe we dit gaan betalen. Het meerjarenplan biedt totaal geen garanties. En? intussen wordt het sociaal huis al ingericht in het gemeentehuis. Nog zo'n dure belofte: een fietspad naar Bellem dat 1 miljoen euro moet kosten, terwijl er eigenlijk al een fietsverbinding ligt: met beperkte kosten kan de fietsverbinding via de Korte Kave veilig gemaakt worden.

 

Groene voorstellen

De CV&V/N-VA maakt telkens weer dure keuzes en die kosten de doorsnee Aalternaar veel geld. Wij willen slimme samenwerkingsverbanden opzetten die een win-win teweeg brengen. We willen gebruik maken van de bestaande mogelijkheden om goede en goedkope oplossingen te zoeken. Investeren moet, maar niet in prestigeprojecten. Onnodige kosten moeten vermeden worden.

 

Groen wil extra inkomsten op kap van de grote verkwisters, niet op kap van jan met de pet.

De rekening van Aalter wordt aangedikt op kap van de gezinnen, die het nu soms al niet te breed hebben, zeker niet de gezinnen met alleenstaande ouders. Groen is tegen extra retributies voor kinderopvang of bijvoorbeeld sportkampen. Maar wie veel energie, ruimte of grondstoffen verspilt moet extra belast worden. Een regulerende belasting op onbebouwde percelen komt er in de plannen van de meerderheid niet. De gewone man moet daardoor in Aalter meer betalen voor zowat elke dienstverlening maar de speculanten die zorgen voor dure gronden moeten niet betalen.

 

Groen wil investeren in duurzame projecten, met respect voor wat er al is

Een nieuwe gebouw voor de academie is voor Groen niet nodig. Wij kiezen voor de grondige renovatie van de muziekacademie en de bibliotheek. Deze twee gebouwen zijn voor Aalter historisch erfgoed en moeten behouden blijven. Bovendien is een renovatie een veel goedkopere en duurzamere oplossing dan een nieuw gebouw. Een fietspad naar Bellem is dringend, maar het grootste deel ligt er eigenlijk al, langs de Korte Kave. Met een beperkte kost kan deze route op zeer korte termijn fietsvriendelijk gemaakt worden. De kinderen en andere fietsers uit Bellem wachten hier al jaren op. Ook de BKO in Aalter-Brug is aan renovatie toe. Het gemeentebestuur doet hier echter (al twintig jaar) niets aan. Groen ijvert ook voor de investering in een nieuw politiekantoor, want voor het bestaande gebouw betalen we een veel te hoge huur- en energiekost.

 

Groen wil slimme samenwerkingen

Om te sparen op de uitgaven, trekken wij de kaart voor slimme samenwerkingen. Enkele voorbeelden:

  • De muziekacademie en de scholen kunnen nog beter samenwerken en samen lokalen gebruiken. Dit zal niet alleen de investeringskost drukken, maar ook de kosten voor onderhoud en energie van het gebouw kunnen gedeeld worden.
  • Het gemeentelijk wagenpark kan na de kantooruren en in het weekend ter beschikking gesteld worden van de Aalternaar via een autodeelproject.
  • De kerkgebouwen worden zwaar onderbenut. Kerken kunnen veel actiever ingezet worden om bijvoorbeeld ook voorstellingen in te organiseren. Zo kunnen de investeringen die nu aan de gebouwen gebeuren om ze in stand te houden, veel nuttiger ingezet worden.
  • Het Kasteel van Poeke moet een actieve bestemming krijgen.

Namens de Groenfractie ? Mieke Schauvliege ? [email protected] ? 0479 34 40 17 Seppe Santens ? Liesbet Denys- Piet Smessaert- Patrick Bleyenberg- Marleen Defruyt ? Gerda Rijsselaere www.groenaalter.be