Startnota RUP Ursel

20 Maart 2021

Startnota RUP Ursel

Tot 15 maart lag de startnota van een nieuw plan voor Ursel ter inzage. Groen gaf alvast wat opmerkingen en suggesties door aan de gemeente.

Positieve elementen uit de startnota

 • Bevestiging van structuurplan Vlaanderen en ook wat in eerdere gemeentelijke structuurplannen (Knesselare) stond: Ursel heeft door zijn ligging geen verdichtingsopgave (ook beschikbaarheid van openbaar vervoer is beperkt). De open ruimte moet vrijwaard worden.
 • Inzet op vernieuwbouw.
 • Er kunnen nieuwe ontwikkelingen maar er moet ruimte zijn voor publiek groen.
 • Herinrichting van N499 om de twee helften van het dorp veilig te verbinden.
 • Waardevolle – historische – gebouwen moeten ‘best’ bewaard blijven (dit woord, ‘best’ moet eruit om garantie te bieden voor de bescherming van deze sites, vernieuwbouw met behoud van authentieke elementen moet uiteraard wel kunnen).
 • Er is aandacht voor de versterking van een weefsel van trage wegen, parkjes en speelruimte.
 • Middelweg en Eekloseweg worden beplant met bomenrijen. Het drevenpatroon van he Meetjesland nemen we terug op in de dorpskern.

Procedure

 • Het participatietraject om bewoners te betrekken in de ontwikkeling van een nieuw RUP is beperkt gebleven tot een digitale uiteenzetting van 20-tal minuten (11/02) en een digitale consultatie op de website. Chatten, vragen stellen aan de deskundigen was niet mogelijk. Achteraf kunnen wel vragen gesteld worden via mail. Ook een brievenbus in Ursel wordt ter beschikking gesteld. Tot nu nog werd niet aangegeven hoe en wanneer deze opmerkingen/suggesties zullen verwerkt worden. In het vervolg van de procedure vragen we meer inspraak.
 • Bewoners die minder digitaal geletterd zijn, kunnen hun ideeën moeilijk op tafel leggen. Bovendien werd geen enkele Urselnaar in de opbouw van de startnota (afbakening van de projectzones) betrokken. Corona maakt de uitwerking van een goed participatieproject niet gemakkelijker, eventueel moet de procedure uitgesteld worden tot het debat wel weer kan.

Vragen

 • De startnota is zeer vaag. Het is niet duidelijk om hoeveel extra woonheden en welke woondichtheid gehanteerd zal worden. Het is nodig dat de cijfers vastliggen in het RUP. Het aantal bewoners heeft immers een invloed op de mobiliteit, de dienstverlening, de school, BKO…
 • Meergezinswoningen blijven mogelijk in de projectzones. Ander woord voor meergezinswoning is ‘appartement’. Bijgevolg kunnen in de toekomst weerom appartementen opgetrokken worden in zowel project zone 1 als 2. Dit betekent dat er in de Rozenstraat extra appartementen kunnen gebouwd worden. De verkeerscirculatie in de Rozenstraat is al lang een pijnpunt. Door extra woningen te creëren zal het probleem nog toenemen. Er zal zeker goed moeten nagedacht worden over de ontsluiting van het gebied en de bijhorende verkeerstromen en parkeerproblemen. Er moet een beperking opgelegd worden omtrent het aantal bouwlagen (bv. maximum 3).
 • De parking aan de Pastorie wordt in vraag gesteld. Ondergronds parkeren of langsparkeren zijn mogelijke alternatieven. Wat zijn de concrete plannen hieromtrent? Waar zouden die kunnen komen? Is dit financieel haalbaar?
 • Komen er in het nieuwe RUP ook bouwvoorschriften (een Gabarit)? Zoals bv. gevelgroen, groendaken, beperking van de bouwhoogte, verharding van parkings, gebruik van materialen…?
 • Een MER is volgens de startnota niet nodig. Nochtans heeft Ursel een jarenlange traditie van overstromingen bij zware regenval. Er zijn al maatregelen genomen maar met de toenemende verharding en extra woningbouw valt te vrezen dat die maatregelen onvoldoende zullen zijn. Welke bijkomende maatregelen zullen genomen worden om wateroverlast te vermijden? Wordt de watertoets nu reeds gemaakt? Als men met dit RUP het signaal geeft dat extra bebouwing kan, dan moeten we nu al weten hoe we de ‘waterproblemen’ zullen aanpakken.

Bedenkingen en suggesties

 • De gemeente wil kansen voor een nieuwe ontwikkeling, een toekomst voor Ursel met behoud van de Urselse identiteit. Betekent dit dat er alleen betere woonkwaliteit is door
  nieuwbouw te stimuleren? Dit is een enge visie. Wij kiezen voor maximale inzet om vernieuwbouw (oude woningen renoveren of nieuwbouw op percelen van te verouderde
  woningen). In Ursel staan heel wat oudere woningen. De gemeente kan bewoners extra stimuleren om deze sites te herbebouwen wanneer de woningen op de markt komen.
 • Wie komt wonen in ‘onze’ appartementen? Jonge starters, alleenstaanden en ouderen die hun eigen grote woning verlaten. Starters komen en gaan en de binding met het dorpsleven is vaak beperkt. Door de eigenheid van appartementen (geen eigen voordeur aan de straatkant) neemt de anonimiteit toe. In kleine dorpen moeten we ervoor zorgen dat deze doelgroepen wel kansen krijgen. Maar door een goed doordacht woonbeleid kunnen we de integratie bevorderen. Kleinschalige woningbouw geïntegreerd qua architectuur rondom de kerktoren kan. Openbaar groen en gemeenschappelijke ‘speel- en rustruimtes’ zullen de woonkwaliteit sterk bevorderen. Grote appartementsgebouwen lenen zich hier veel minder toe, hebben die toegankelijkheid niet.
 • De projectzone Site De Keyser biedt heel wat mogelijkheden. Alleen moeten we de ontwikkeling hiervan op (zeer) lange termijn zien, aangezien de vergunning enkele jaren geleden nog werd verlengd met 30 jaar. Deze site leent zich voor de ontwikkeling van een mooi woongebied in de kern van Ursel. Het is een ideale plaats om éénsgezinswoningen op te trekken en aan te vullen met kangoeroewoningen, aanleuningwoning en ander cohousingprojecten. Hiermee zou Ursel echt de kaart van de toekomst trekken. Ouderen kunnen veel langer thuis blijven wonen, mensen met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk in eigen buurt blijven wonen. Verschillende generaties leven met en voor mekaar. Een win-win voor iedereen.
 • De oude pastorie. We pleiten voor minstens het behoud van voor- en achtergevel. Zo blijft een stuk historisch Ursel behouden. Rondom moet publiek groen komen. Wat betreft de invulling van de functie van het gebouw denken we aan een openbare functie, ontmoetingsruimte en ev. ruimte voor een kleinschalige winkelruimte (bv. lokale producten) of horeca. Idem voor de dokterswoning op Urseldorp. Ook een cohousing project kan er kansen krijgen.
 • De Eekloseweg knipt het dorp letterlijk in twee delen. Er moet in dit RUP expliciet vastgelegd worden hoe de verbinding vorm zal krijgen. Een rond punt aangelegd ter hoogte van de kerk om alle – doorgaand -verkeer te vertragen is een mogelijke oplossing. Het kan een groen rustpunt worden te midden van het beton met ruimte voor waterinsijpeling en natuurlijk groen. Bovendien moet er aansluitend een echte verbinding komen met het Drongengoedbos vanuit Ursel. De Briel, Hendelstraat en Onderdale moeten toegangswegen worden naar het bos, waar de fietser en voetganger voorrang krijgen. Zeker met het WoonZorgcentrum en de school in de buurt is dit een prioriteit. Ook de oversteek naar Urseldorp moet veel veiliger. Als we hier een prioriteit leggen, groeit de verbinding tussen de twee delen vanzelf.

Conclusie

Mooie startnota die wel kansen biedt voor Ursel maar zeer vaag blijft. Echter:

 • Een echt participatietraject ontbreekt.
 • We behouden minstens de voor- en achtergevel van oude, historische gebouwen.
 • We zetten 100% in op hernieuwbouw en vernieuwbouw.
 • Meergezinswoningswoningen worden aan strikte regels gebonden.
 • We voeren de plannen rond publiek groen, drevenpatroon, kerkwegen zeker uit. Het zijn even belangrijke elementen in een RUP voor een goede woonkwaliteit als de mogelijkheden om te bouwen.
 • Er wordt een grondige mobiliteitsstudie gemaakt vooraleer nieuwe woongebieden worden aangesneden.