Strijd tegen windmolens blijft duren

30 November 2013

De Aalterse CD&V werkte een stedenbouwkundige verordening uit die erop neerkomt dat er geen grote windmolens in Aalter kunnen geplaatst worden. Dat de CD&V tegen windmolens is, wisten we al. Maar dat ze ook blijft volharden en administratieve procedures opstelt - waarvan we weten dat ze zullen vernietigd worden door de deputatie - is niet te begrijpen. Groen roept op om positief in te zetten op windenergie en te stoppen met energie te verspillen aan een zinloze strijd.  De CD&V probeert te verhinderen dat er grote windmolens in Aalter kunnen komen. Dat doet ze door een stedenbouwkundige verordening op te stellen die stelt dat er maar molens kunnen komen als ze minstens op een afstand van 1500 m van de bebouwing ligt. Als deze verordening in voege zou komen, kan er geen enkele windmolen in Aalter geplaatst worden.

Het verlenen van de toelating om grootschalige windmolens in te planten is provinciale materie. Momenteel werkt de provincie een provinciaal RUP uit, waarin zones zullen opgenomen worden waar windmolens in Oost-Vlaanderen kunnen. Voor Aalter komt de zone aan Woestijne in aanmerking om windmolens in te planten. Groen kan deze visie onderschrijven.

Deze verordening is in strijd met zowat alle visies en beleidskaders van de Provinciale, Vlaamse en Federale overheid inzake alternatieve energie.  Ze is in strijd met het Oost- Vlaamse ruimtelijk structuurplan en het provinciaal beleidskader windturbines dat daar integraal deel van uitmaakt. Ze is eveneens in strijd met de Vlaamse milieuwetgeving (aangepast op 23/12/2011) die een heel strenge regeling heeft uitgewerkt voor het inplanten van windmolens vooral op basis van geluidshinder, hinder door slagschaduw en veiligheid. Deze verordening is eveneens in strijd met de ambitie van de Vlaamse Regering die stelt dat windenergie een belangrijke pijler is om een billijk aandeel van Vlaanderen te hebben in de Belgische doelstelling om 13% hernieuwbare energie tegen 2020 te voorzien.

Eenzelfde verordening in Maldegem werd door de deputatie vernietigd omdat ze strijdig was met de provinciale beleidskaders en de milieuwetgeving.

Bovendien moet volgens de Codex ruimtelijke ordening de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een bindend advies geven over de verenigbaarheid met de gewestelijke verordeningen. Het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar is negatief.

 

Groen vindt dit allemaal verloren energie. Wij vinden dat je je energie beter positief aanwendt door zelf proactief te zoeken naar zones waar wel mogelijkheden zijn om windmolens in te plannen en zo alternatieve energie mogelijk te maken. Want dat zal nodig zijn, willen we onze energievoorziening op voldoende hoog peil houden en milieuvriendelijk maken.

 

Kortom ? staak de strijd tegen windmolens en ga er voluit voor.

 

Meer info: Mieke Schauvliege - [email protected] ? 0479 34 40 17