Voorstellen voor het klimaatadaptatieplan

17 April 2020

Voorstellen voor het klimaatadaptatieplan

Op de gemeenteraad van 20 april zal het gemeentebestuur haar nieuwe Klimaatadaptatieplan voorstellen. Dat plan bevat een grondige analyse van de impact van de klimaatverandering in Aalter. “Wij zijn heel blij met dit plan, maar duidelijke acties ontbreken nog. Daarom doen wij graag een voorstel in tien concrete punten”, zegt Mieke Schauvliege.

“Twee belangrijke zaken zijn ontharding en vergroening. Om overstromingen zoals in 2018 te vermijden, moeten we jaarlijks 6 ha verharde oppervlakte vervangen. Ook het vliegveld van Ursel is een bron van wateroverlast in Ursel en Kleit. Het vliegveld wordt enkel gebruikt voor recreatieve en oefenvluchten, dus er kan zeker een deel onthard worden”, legt Schauvliege uit.

Daarnaast ijvert Groen ook voor de vergroening van speelplaatsen, daken en gevels. Woonuitbreidingsgebieden die niet gerealiseerd en slecht gelegen zijn, moeten omgevormd worden naar open ruimte. En we willen meer bomen. Groen vraagt 100ha bijkomende bosuitbreiding, jaarlijks 500 nieuwe dreefbomen en één kilometer haag- of houtkant, in samenwerking met ANB, provincie Oost-Vlaanderen en Natuurpunt.

“Een klimaatadapatatieplan is maar succesvol als de Aalternaar volledig mee is. We doen daarom een oproep voor projecten, waarbij we minstens vijf projecten financieren die bijdragen aan een van de tien actiepunten. Zo hopen we het enthousiasme van de Aalterse bevolking aan te vuren”, besluit Mieke Schauvliege.

Onze voorstellen

1. Jaarlijks wordt minimaal 6ha onthard

De ontharding is cruciaal om de overbelasting van het rioolstelsel te voorkomen. In Aalter is ruim 400 ha verharde oppervlakte op het gemengde rioolstelstel aangesloten. Dit moet drastisch naar beneden om overstromingen vanuit het rioolstelsel zoals in mei 2018 te voorkomen.

2. Gedeeltelijke ontharding van het vliegveld van Ursel

Het vliegveld in Ursel met een verharde oppervlakte van bijna 30 ha zorgt voor piekdebieten in de waterlopen die het gebied ontwateren. Hierdoor wordt onder meer Ursel, maar ook Kleit, zeer regelmatig geconfronteerd met wateroverlast. We dringen aan bij militaire overheid om minimaal 20% van de verharding uit te breken en in deze zone een bufferbekken te voorzien waarin het water van de resterende verharde oppervlakte opgevangen wordt. Gezien het vliegveld enkel nog ingezet wordt voor oefenvluchten en recreatieve vluchten is dit perfect haalbaar.

3. Vergroening van het centrum voorkomt hittestress

In het centrum van Aalter zijn er veel platte grijze daken van appartementsgebouwen en garages die vergroend kunnen worden. We maken een stedenbouwkundige verordening op om meer groendaken en gevelgroen in het centrum te brengen bij nieuwe stedenbouwkundige aanvragen. We ontwikkelen een ondersteuningsprogramma voor eigenaars die hun daken en gevels op bestaande gebouwen willen vergroenen.

4. Gemeentelijke projecten als voorbeeld

Alle gemeentelijke projecten zijn voorbeeldprojecten op vlak van klimaatadaptatie. De muziekacademie wordt een project voor sociale woningen en handel. De speelplaats wordt onthard en groen. De plannen om een ondergrondse parking onder de speelplaats te stoppen, worden opgeborgen want staan haaks op dit voorstel en legt een veel te hoge druk op het rioleringstelsel in het centrum.

5. Vergroening van de scholen

De meeste scholen hebben een zeer grote verharde oppervlakte. We streven ernaar dat minimaal 50% van de oppervlakte rond de schoolgebouwen (incl speelplaats) groen is. De gemeente ondersteunt in samenwerking met het Regionaal Landschap Meetjesland initiatieven om de scholen te vergroenen. Dit is belangrijk om de hittestress op de scholen te voorkomen.

6. Omvorming van niet gerealiseerd en slecht gelegen woonuitbreidingsgebied en woongebied naar open ruimtebestemmingen

Aalter beschikt over 97 ha onbebouwd woonuitbreidingsgebied en 135 ha onbebouwd woongebied. Deze 135 ha zijn onmiddellijk bebouwbaar. De 97 ha komt in aanmerking voor groepswoningbouw. Uit de klimaatadaptatiestudie blijkt dat we maximaal moeten inzetten op het vrijwaren van de openruimte om waterinfiltratie en natuurontwikkeling mogelijk te maken. Er wordt een openruimte-RUP opgemaakt die voorkomt dat er ongewenste bebouwing verschijnt en waterinfiltratie onmogelijk gemaakt wordt. Voor de volledige mogelijks te bebouwen oppervlakte (WG en WUG) wordt onderzocht of bebouwing vanuit klimaatadapatiedoelen nog mogelijk is. Indien niet, wordt de bestemming omgezet naar een openruimtebestemming.

7. Vrijwaar de Poekebeekvallei en vallei van de Driesbeek van verdere bebouwing

De Poekebeekvallei is overstromingsgevoelig. Tegen 2050 zal drie keer meer oppervlakte overstromen. Er wordt bij vergunningverlening met het overstromingsgebied van 2100 rekening gehouden. Bijkomende verharding wordt in het overstromingsgebied (2100) in de Poekebeekvallei wordt niet toegestaan. De vallei van de Poekebeek wordt verder uitgebouwd als een groenblauw gebied waar waterberging, natuur en extensieve landbouw hand in hand gaan. Ook langs de Driesbeek en andere kleinere waterlopen in Aalter worden gelijkaardige acties ondernomen.

8. Bosuibreiding

We voorzien 100 ha bijkomende bosuitbreiding conform de bosuitbreidingsstudie die voor het Meetjesland opgemaakt werd. Vooral in de omgeving van de Kraenepoel-Markettebossen, Hooggoed, Schuurlo, Drongengoed, vallei van de Poekebeek,… zijn er mogelijkheden voor bosuitbreiding. Hiervoor wordt samengewerkt met het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie en Natuurpunt.

9. Bomenrijen, hagen en houtkanten zorgen voor natuurverbinding

Om de impact van klimaatverandering op de natuurkwaliteit te beperken is het cruciaal dat groenblauwe verbindingen gecreëerd worden. De gemeente werkt hiervoor samen met het Regionaal Landschap Meetjesland en realiseert jaarlijks minimum 500 nieuwe dreefbomen en 1 km haag of houtkant.

10. Samen met de bevolking

Een klimaatadaptatieplan is maar succesvol als we maximaal samenwerken met de bevolking, de Aalterse verenigingen,… We starten een projectoproep op waarbij we jaarlijks minimaal 5 klimaatadaptieprojecten financieren die bijdragen tot een van de 9 voorgenoemde acties.