Weinig aandacht voor een verscheiden en recreatief sportaanbod

02 Februari 2014

Voor sport heeft de Aalterse meerderheid heel wat veil in haar meerjarenplanning. Terecht, bewegen is belangrijk om een gezonde levensstijl aan te houden, en dus lijken die middelen goed besteed. Bij nader inzien vallen die aanzienlijke middelen echter terug te voeren tot slechts twee zaken. Vooreerst een  , in totaal voor 360.000 euro; dit omvat ondermeer de vervanging van de sportvloer in het nieuwe gedeelte. Een dure grap om iets wat er bij wijze van spreken nog maar net ligt te vervangen, en niet echt een toonbeeld van zuinig en duurzaam beleid.nieuwe sportvloer voor het sportpark

Daarnaast gaan zowat 90% van de middelen naar voetbal. De voetbalclubs - vooral in de deelgemeenten - hebben al vele jaren nood aan het opfrissen van hun infrastructuur. Door die investeringen telkens uit te stellen, moet men op 6 jaar tijd bijna 700.000 euro aan de voetbalterreinen en kleedkamers uitgeven. De ondersteuning van het voetbal steekt af tegenover de steun aan andere sporten, in het bijzonder de recreatiesporten. Voor initiatiereeksen, sportkampen,... neemt het gemeentebestuur dan weer wel het initiatief, maar de ontvangsten daar dekken ruimschoots de uitgaven. Desondanks worden bijdragen van wie hier aan deelneemt zelfs verhoogd...

Vanuit de sportraad werd aangedrongen om de groene buffer met de nabijgelegen autosnelweg te optimaliseren. Ook Groen heeft hier steeds op aangedrongen. Zowel omwille van lawaai als om redenen van fijn stof is dit voor de sporters van groot belang. Hiervoor zijn dan weer geen middelen in het meerjarenplan... 

Meer info: Patrick Bleyenberg -[email protected] - 0474 48 55 71