Woonuitbreidingsgebied Houtem: CD&V laat zich dicteren door bouwpromotoren!

17 April 2011

De Aalterse CD&V wil het woonuitbreidingsgebied in Houtem ter hoogte van de Oostmolenstraat 'laten' aansnijden door een projectontwikkelaar en past hiervoor een uitzonderingsprocedure toe. Groen! Aalter vindt dit absoluut niet goed. Het gebied is nu een open ruimte gebied dat belangrijk is voor landbouw en natuur. Woonuitbreidingsgebieden kunnen voor Groen! pas aangesneden worden indien effectief blijkt dat er behoefte is aan dergelijke aansijding. De gemeente motiveert de aansnijding vanuit de nood aan betaalbare woningen. Groen! stelt vast dat de aansnijding van nieuwe woongebieden zeker niet automatisch zorgt voor bijkomende effectieve woonmogelijkheden. Zo zijn er in Aalter nog zeer veel onbebouwde percelen in verkavelingen. In het gebied Sint-Jozef is nog geen enkele woning gerealiseerd. Het is vooral belangrijk dat speculatie voorkomen wordt zodat bouwpercelen effectief beschikbaar komen. Dit kan door een bouw- en verkoopverplichting bij nieuwe verkavelingen op te leggen en een activeringsheffing op onbebouwde percelen in te voeren. Zo blijven geen kavels onbenut. Het woonbeleid in Aalter volgt veel te sterk de wil van bouwpromotoren. Groen! pleit voor i.p.v. op maat van de bouwpromotoren. Groen! Aalter zegt neen tegen de vraag van de projectontwikkelaar. een actief woonbeleid op maat van de bewoners

De projectontwikkelaar Immo Belinvest kocht een aantal percelen aan de Oostmolenstraat in het woonuitbreidingsgebied Houtem. Het gaat hier over het gebied gelegen aan de Oostmolenstraat, dus niet over zone Spoorweglaan-Weibroekdreef die sterkst aansluit bij het centrum en de bestaande bebouwing. Momenteel is dit een belangrijk open ruimte gebied. Er is heel wat landbouw in het gebied. Ook landschappelijk is het gebied belangrijk.

De projectontwikkelaar wenst dit uitbreidingsgebied aan te snijden en stelt daarvoor een motivatienota op, gericht aan de bestendige deputatie. De gemeenteraad moet deze aanvraag adviseren alvorens de deputatie daar een uitspraak over doet.
De CD&V stelt een positief advies voor. De motivatie van de meerderheid is:
1. Alle doelstellingen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) m.b.t. bijkomende woningen zijn al reeds gerealiseerd;
2. Er is behoefte aan bijkomende woongebieden;
3. De onderhandelingen over de meest logische zone lukken maar niet.
Volgens Groen! is aan geen enkel van deze motivaties voldaan.

Bouwverplichting bij nieuwe verkavelingen en een activeringsheffing

Zijn alle doelstellingen m.b.t. wonen uit het GRS gerealiseerd? Er werd inderdaad heel wat aangesneden en ontwikkeld. Toch blijven de grondprijzen ontzettend hoog en ze blijven nog altijd stijgen (tussen 2000 en 2010 steeg de grondprijs met 252 procent). Ondanks het bijkomend aanbod aan percelen, daalt de prijs absoluut niet. Je hebt als overheid niet zoveel instrumenten in handen om de grondprijs te beïnvloeden. Bijkomend aanbod creëren is zeker niet het allesomvattende antwoord. Het grote probleem is niet het globale aanbod maar wel de effectieve beschikbaarheid. Er zijn in Aalter voldoende mogelijkheden om te bouwen maar deze zijn niet altijd beschikbaar als gevolg van speculatie. Vanuit Groen! pleiten we dan ook voor een bouw- en verkoopverplichting bij nieuwe verkavelingen. Zo wordt speculatie op gronden tegengegaan en komen er effectief woningen bij. Een bijkomende maatregel is een activeringsheffing met als doel realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels te activeren in de gemeente. In veel gemeenten bestaat een dergelijke activeringsheffing. De vereniging van gemeente en steden (VVSG) heeft hiervoor trouwens een modelreglement. Geen van deze instrumenten is van kracht in Aalter. De meerderheid snijdt nieuwe gebieden aan, maar die zorgen niet voor een wezenlijke bijdrage. Groen! pleit voor een bouw- en verkoopverplichting bij nieuwe verkavelingen gekoppeld aan activeringsheffing voor realiseerbare onbebouwde percelen.

Is er bijkomende behoefte?
Volgens de meerderheid is er bijkomende behoefte. De cijfers die vorige week gepubliceerd werden door de Studiedienst van de Vlaamse regering leren ons dat er in de periode tussen 2003?2010 561 huishoudens in Aalter bijgekomen zijn. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan heeft er 1009 voorzien. Dat is dus meer dan het dubbele. Het aansnijden van woonuitbreidingsgebied kan maar als dit echt nodig is. Volgens Groen! is de noodzaak ervan absoluut niet aangetoond.

Eerst een RUP opmaken en faseren
Om een zone aan te snijden in dit woonuitbreidingsgebied, moet een RUP opgesteld worden. Om dit RUP op te maken, moet grondig bekeken worden welke zone in aanmerking komt om te bebouwen en hoe we dat gefaseerd kunnen aanpakken. Voor ons is het alvast duidelijk dat de voorgestelde zone niet de meest logische zone is, integendeel. En indien het absoluut nodig blijkt dat bijkomende open ruimte moet aangesneden worden, dan lijkt het aansnijden van het gebied het dichtst bij de spoorweg het meest aangewezen.
Groen! Aalter vindt het onbegrijpelijk dat de CD&V zomaar ingaat op de vragen van een bouwpromotor die helemaal niet de beste oplossing garandeert voor Aalter. Groen! pleit voor een actief woonbeleid op maat van de bewoners i.p.v. op maat van de bouwpromotoren. Wij kunnen dit advies dan ook niet steunen.

Meer info: Mieke Schauvliege, gemeenteraadslid, 0479/34.40.17 - [email protected]